Schrif­te­lijke vervolg­vragen catering


Vege­ta­rische en vega­nis­tische maaltijd de standaard

Indiendatum: sep. 2018

Leeuwarden, 26 september 2018

Betreft: Standaard serveren van vlees en vis – vervolg

Geacht college,

Op 28 juni jl. hebben wij schriftelijke vragen gesteld over de keuzes voor de catering in bijvoorbeeld de gemeenteraad zoals die momenteel geregeld is. Daarbij hebben wij gevraagd waarom het College er (nog) niet voor heeft gekozen om de catering standaard vegetarisch of veganistisch te maken, waarbij de voorkeur voor vlees en vis actief doorgegeven dient te worden. Hierin zouden een aantal instanties, zoals de Universiteit Utrecht, nagevolgd worden. Ook vroegen wij of het college bereid is om een dergelijk systeem in te voeren.

Op 11 september heeft u gereageerd op deze vragen. Aangezien er ten onrechte gesuggereerd wordt dat de Partij voor de Dieren een verbod op vlees voorstaat en aangezien er – mede - daardoor een deel van de argumentatie wegvalt, stellen wij nogmaals schriftelijke vragen over dit onderwerp.

1. Het College schrijft niet voor bovengenoemd systeem te hebben gekozen omdat het uitgangsprincipe is dat de keuze voor wat mensen eten een private aangelegenheid is. Kan het College toelichten op welke wijze eerdergenoemd systeem hieraan afbreuk doet?

2. Het College schrijft niet voor het verbieden van vlees- en visconsumptie te zijn. Kan het College uitleggen hoe vlees- en visconsumptie verboden wordt in de hierboven geschetste situatie?

3. Het College schrijft zich ervan bewust te zijn dat de gemeente een voorbeeldfunctie op het gebied van duurzaamheid vervult. In het voorgestelde systeem is er volgens de Partij voor de Dieren geen sprake van verminderde keuzevrijheid, maar het geeft wel een duidelijk signaal vanuit de gemeente op het gebied van duurzaamheid. Kan het College nogmaals uitleggen waarom het niet voelt voor een dergelijk systeem?

4. Daarnaast noemt het College als argument budgettaire consequenties. Heeft het College zich laten informeren over deze budgettaire consequenties en zo ja, wat was daarvan de uitkomst?

Verheugd zijn wij om te horen dat het College het een interessante gedachte vindt ‘om reeds op korte termijn net als in veel andere gemeenten en bedrijven, per werkweek een vegetarische of veganistische dag te introduceren, meer in te zetten op regionale producten en te zien waar binnen de lopende cateringcontracten meer aandacht gegeven kan worden aan de keuze voor meer duurzaam geproduceerd voedsel, vegetarische en veganistische hapjes en maaltijden.’

5. Kan het College een indicatie geven van wat deze ‘korte termijn’ concreet inhoudt?

In afwachting van uw antwoord,

Caroline de Groot en Tamara Kloosterman,

Partij voor de Dieren Leeuwarden

Indiendatum: sep. 2018
Antwoorddatum: 18 dec. 2018

  1. Het door de Partij van de Dieren genoemde systeem doet geen afbreuk aan het uitgangsprincipe dat de keuze voor wat men eet een private aangelegenheid is. We hadden in de eerdere beantwoording beter kunnen spreken over de gangbare voorkeursvariant.
  2. In de door de Partij van de Dieren geschetste situatie wordt de vlees- en visconsumptie niet verboden.
  3. Het College kiest niet voor het voorgestelde systeem omdat de gemeente een faciliterende rol heeft bij het aanbieden van catering bij gelegenheden, onder andere voor de gemeenteraad. Klantvriendelijkheid en het bieden van service zijn dan belangrijke waarden. Het College maakt op dit moment de afweging om bij het faciliteren van de catering uit te gaan van het standaard aanbieden van datgene wat door de meerderheid van de mensen gewaardeerd wordt. Voor alle andere wensen bestaat uiteraard de mogelijkheid om een andere voorkeur door te geven.
  4. Nee, het College heeft zich hierover niet laten informeren omdat het College afziet om het voorgestelde systeem in te voeren en vast wenst te houden aan de gangbare voorkeursvariant. Wel wil het college de keuze mogelijkheden met
    vegetarische en veganistische hapjes en maaltijden vergroten.
  5. Het College heeft met de huidige cateraargesproken. Aangezien er geen bedrijfsrestaurant is op het Gemeentehuis, heeft het College afspraken gemaakt met de cateraar om toch regelmatig vegetarische maaltijden of lunches te verzorgen. Zo is de lunch tijdens de Collegevergaderingen één keer per maand, vegetarisch en zal één keer per jaar de maaltijd tijdens het Politiek Podium, eveneens vegetarisch zijn.


Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer