Bijdrage onderzoek AZC Leeu­warden


21 december 2020

Voorzitter,

Een van de uitgangspunten van de Partij voor de Dieren is mededogen en dat houdt in dat wij ruimhartig staan tegenover een verzoek van het COA om een onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een permanente opvanglocatie in Leeuwarden. Ik houd mijn bijdrage kort en noem een paar die wij belangrijk vinden. Wij kunnen ons vinden in de aantallen die genoemd worden: een opvanglocatie met 350 tot 450 plekken, waarvoor ongeveer 250 voor statushouders of kansrijke asielzoekers bedoeld zijn. Uiteraard zal goed gekeken moeten worden naar de plaats voor een dergelijke locatie. Hiervoor zijn acht factoren geformuleerd die betrokken kunnen worden bij een dergelijke zoektocht. Deze lijken ons weloverwogen en ze geven ons vertrouwen in een goed verloop van het onderzoek.

Het gaat hier om evident kansrijke asielzoekers die een mooie bijdrage kunnen leveren aan Leeuwarden. De Partij voor de Dieren ziet dit als een verrijking, zowel voor de individuen die zich nieuw als burger in Leeuwarden vestigen, als voor de stad. Het kost kracht om de eigen omgeving noodgedwongen te verlaten en op een nieuwe plek een nieuwe toekomst op te bouwen. Het is onze taak om deze mensen enerzijds hierbij te helpen, maar om anderzijds te leren van én te genieten van hetgeen zij naar onze stad brengen.

Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust dat een dergelijke opvanglocatie vaak veel losmaakt in een maatschappij, met name in de wijk waar deze geplaatst zou worden. Ook weten we ook dat men toch vaak overwegend positief is, wanneer de opvanglocatie er eenmaal is. Veel van de initiële weerstand heeft te maken met angst en onbekendheid, bijvoorbeeld de angst voor toenemende criminaliteit. In onze ogen is de communicatie met de bewoners essentieel. Laat hen wensen en bedenkingen uitspreken. Laat er ruimte zijn voor emoties, maar waak er ook voor dat die de overhand krijgen. Maak duidelijk dat het hier gaat om kansrijke asielzoekers, mensen zoals wij allemaal, die een helpende hand nodig hebben, maar die ook ons iets te bieden hebben. Positieve ervaringen elders, zoals bijvoorbeeld in Sneek, kunnen daarbij gedeeld worden, zoals ook beschreven staat in de brief.


Wij sluiten aan bij de opmerkingen van GroenLinks dat er gestreefd moet worden naar verbinding met de buurt. Het idee dat voorzieningen vanuit de wijk gedeeld worden, spreekt ons aan. Het is een mooie kans om met elkaar in contact en verbinding te komen.

Verder hechten we eraan dat de raad goed betrokken blijft wordt bij het vervolgtraject. We hebben er vertrouwen in dat het voorgestelde onderzoek een mooie eerste stap is en we kijken vol interesse uit naar de uitkomsten ervan, mocht het onderzoek er komen.