Bijdrage begroting 2019


9 november 2018

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren heeft kennis genomen van de Begroting 2019, de cijfermatige vertaling van het coalitieakkoord. Een goed leesbaar en mooi vormgegeven document, waarvoor onze complimenten.

Een eerste toets die wij als PvdD hierop loslaten – dat zal u niet verbazen - is of er in dit document aandacht is voor dieren. Want dieren zijn nu eenmaal, naast natuur & milieu, één van onze speerpunten. Wij waren dan ook verheugd het resultaat van onze digitale zoekslag te zien en te constateren dat de lettercombinatie d-i-e-r maar liefst 4 keer voorkomt. Helaas bleek die alleen te zitten in het woord SUBSIDIEREGELING…

Dat leidde bij ons aanvankelijk tot wat hilariteit, maar op de keper beschouwd is het wel treurig dat dieren in dit belangrijke document van de gemeente onbesproken blijven. Een gemeente waarin, mede door de herindeling, een behoorlijke hoeveelheid vee verblijft, naast talloze huisdieren en dieren in het wild. Toen ik in de Begroting evenmin de bedragen kon vinden die Dierenasiel De Wissel en de Dierenambulance ontvangen, was mijn verwarring (in combinatie met enige ergernis) compleet. Naar aanleiding van mijn vraag afgelopen week aan de wethouder heb ik inmiddels opheldering gekregen vanuit de ambtelijke dienst, waarvoor mijn dank. De Wissel ontvangt jaarlijks € 95.000,- en de Dierenambulance € 30.000,-. Helemaal vergeten zijn de dieren hier dus niet. Het ontbreken van een Nota Dierenwelzijn vinden wij echter nog steeds een groot gemis en we zijn bezig met de voorbereiding om uw raad hierover een voorstel te doen.

Ik zoom nu even in op het onderwerp armoedebestrijding in de paragraaf over het Sociaal Domein. De daar genoemde maatregelen onderschrijven wij van harte. Maar we missen ook iets. Op p. 22 lees ik: “Aandacht voor wie opgroeit in armoede is belangrijk. Uit onderzoek blijkt dat armoede in een gezin een negatief effect heeft op de ontwikkeling van kinderen.” Als je het woord kinderen vervangt door ‘huisdieren’, blijft de strekking overeind. Dierenartsen constateren dat mensen met weinig geld soms te lang wachten om met hun zieke huisdier naar de dierenarts te gaan. In (bijv.) Amsterdam is dat goed geregeld door middel van een soort bijzondere bijstand. Die gemeente vindt dat gebrek aan financiële middelen geen reden mag zijn dat inwoners te laat of zelfs helemaal niet met hun zieke huisdier naar de dierenarts gaan. In Leeuwarden ontbreekt een dergelijke regeling. Wij streven ernaar op korte termijn een motie over dit onderwerp in te dienen maar we hebben iets meer voorbereidingstijd nodig.

Een andere motie waarvoor we het tijdstip nu nog te vroeg vinden, vanwege de onderzoeksvragen, betreft het onderwerp ‘Brandveiligheid in veestallen’. In de afgelopen weken zijn er in Nederland weer diverse stalbranden geweest, met duizenden slachtoffers: varkens, minstens 20.000 kippen, koeien... Natuurlijk snap ik dat de regelgeving op dit vlak landelijk bepaald wordt en dat we de boeren in deze gemeente niet kunnen verplichten om brandveiligheidsinvesteringen te doen. Anderzijds is een stalbrand ook een drama voor de boer (en andere betrokkenen zoals de brandweer en de dierenartsen). Wat zou het mooi zijn als wij hier in onze gemeente – als een soort Mienskipsgedachte - de boeren konden helpen om stalbranden te voorkomen, bijvoorbeeld door hen op dit punt financieel tegemoet te komen. Dit klinkt nog heel vaag, maar het is een idee dat wij de komende tijd willenuitwerken.

We zijn blij dat in de Begroting ruimschoots aandacht wordt besteed aan de aanpak van klimaatverandering en aan duurzaamheid. Aan dit laatst is zelfs een aparte paragraaf gewijd. De noodzaak daartoe lijkt ons onontkoombaar: de extreme en langdurige droogte van afgelopen zomer (bijna een soort noodtoestand) illustreert meer dan ooit dat ingrijpen noodzakelijk is. Bovendien kunnen de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs alleen gehaald worden als ook op lokaal niveau daarop ingezet wordt. We juichen het toe dat het college Leeuwarden presenteert als een klimaat-actieve gemeente met ambitieuze beleidsnota’s, zoals genoemd op p. 120. Wat ons wel opvalt is dat bij het scala van voorgenomen maatregelen één aspect vrijwel volledig buiten beschouwing blijft en dat is veeteelt en vlees/zuivelconsumptie. Onze fractie hoopt dat het College de komende jaren de impact van de (grootschalige, industriële) veeteelt op het milieu kritisch tegen het licht zal houden. Wetenschappers zijn het erover eens dat de veeteelt en dus het consumeren van vlees en zuivel, een belangrijke rol speelt in de klimaatproblematiek. Het vereist moed om als gemeente, waarin de melkindustrie een stevige voet tussen de deur heeft, een duidelijk standpunt in te nemen en kritisch te kijken naar de huidige wijze van landbouw en veeteelt. Verkleining van de veestapel is een noodzakelijke weg naar duurzaamheid. Daarin hebben wij als gemeente ook een plicht. De PvdD roept het College op deze plicht niet uit het oog te verliezen.

Tenslotte vindt de PvdD het nog te vroeg om dit College vandaag ergens op af te rekenen, omdat alle plannen nog vorm moeten krijgen en verder moeten worden uitgewerkt de komende tijd. Wij wensen het College daarmee veel succes en wijsheid toe.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer