Bijdrage besluit­vor­mende raads­ver­ga­dering


2 december 2021

Bijdrage besluitvormende RV 1 december 2021 Partij voor de Dieren

Voorzitter,

Dank u wel. Ik zal in volgorde van de agendapunten de visie van de fractie van de PvdD geven omtrent de ingediende amendementen en moties:

Agendapunt 4.1 Bestemmingsplan Leeuwarden Arken en Woonschepen

Het is alweer een tijd geleden dat dit plan in de raad besproken is. Onze fractie heeft goed geluisterd naar enkele insprekers die avond en we vinden dat die wel een punt hebben. Hun inbreng heeft (mede) geleid tot een tweetal amendementen en een motie.

  1. Het amendement van initiatiefnemer FNP dienen wij mede in. We vinden het vooral wringen dat in een bestemmingsplan zaken geconsolideerd worden die nu nog onder de rechter zijn. Dat lijkt me in strijd met de rechtszekerheid van de klagers. Ik herinner me van het debat destijds (in het Provinciehuis) dat de wethouder in deze discussie juist rechtszekerheid zo belangrijk vond.
  2. Zowel het amendement als de motie van initiatiefnemer GL omtrent de arken in de Oostersingel dienen wij mede in. En dan gaat het om de arken die van “inferieure kwaliteit zijn en niet passen bij een beschermd stadsgezicht”. Bij thema’s die op het eerste gezicht weinig of geen raakvlakken hebben met onze speerpunten ‘dieren, natuur & milieu’, ga ik af op mijn eigen gevoel: ik koester de overwegend fraaie historische binnenstad van Leeuwarden en ik deel de visie volledig dat bedoelde arken hier detoneren.

Agendapunt 4.2 6e wijziging APV Leeuwarden

Onze fractie zal dit voorstel steunen. Wat betreft het onderwerp ‘carbidschieten’ het volgende. Het moge duidelijk zijn dat onze fractie – anders dan bijv. de FNP en het CDA – weinig gecharmeerd is van dit jaarlijkse geknal, dat zo oorverdovend is dat het voor de deelnemers alleen te verdragen valt met gehoorbeschermers . De discussie over traditie enerzijds en overlast anderzijds voert voor vanavond te ver dus ik zal mij beperken tot de voorgestelde wijzigingen en de amendementen. Het college schrijft dat de “sturing op carbidschieten in de gemeente te beperkt was, dat de afstandscriteria soms niet in acht werden genomen en dat de handhaving lastig was.” Wij vinden het uitstekend dat dit onderkend is en dat het artikel in lijn wordt gebracht met de regelingen in andere gemeenten van Friesland, o.a. door een ontheffingenstelsel en een gewijzigde eindtijd op te nemen.

  1. Onze fractie zal het amendement van de FNP niet steunen. Het vereiste van verlichting na zonsondergang is iets wat in veel, zo niet alle APV’s staat opgenomen. En de FNP mag blij zijn dat het college geen gehoor geeft aan de oproep, die de Veiligheidsregio onlangs aan alle gemeenten in Friesland heeft gedaan om carbidschieten na zonsondergang überhaupt niet meer toe te staan.
  2. Heel anders staan we tegenover het amendement van GL om het woord ‘dier’ toe te voegen in art. 2:73a lid 3! Dank aan collega-raadslid Bergsma voor zijn initiatief! Ik moet u zeggen, voorzitter, als PvdD-raadslid dacht ik wel even: “waarom heb ik dit niet bedacht?!” Maar als ik nu zie hoeveel partijen het amendement mede indienen, dan kan ik alleen maar blij zijn! Het illustreert dat het menscentrale denken ook in deze raad steeds meer wijkt voor een visie waarbij ook andere levende wezens een rol spelen!

Agendapunt 4.3 Over de wijziging van de Verordening WMO

Voorzitter, ik houd het hier kort. De heer Jacobse (GemeenteBelangen) had het zojuist over een ‘sociaal hart’. Welnu dat hebben wij bij de Partij voor de Dieren natuurlijk ook. We hebben de motie gelezen en de toelichting vanavond gehoord en wij zullen beide moties steunen.

Agendapunt 4.4 Visiedocument Fiets op 1.

Tijdens het debat een week geleden heb ik de waardering van de PvdD voor dit document al naar voren gebracht. In aanvulling op de ambities die al verwoord zijn, is de motie van initiatiefnemer GroenLinks een aanzet om die plannen te concretiseren. Ga je voor de fiets op 1, dan ga je voor fietsveiligheid op 1. Prima om te beginnen met die aanpassing van de maximum snelheid. Hartstikke mooi dat de motie door zoveel partijen ingediend wordt! Heel toevallig zag ik onder het eten vandaag het 18.00-Journaal en hierin kwam aan de orde wat de heer Stellingwerf zojuist ook al noemde. Vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) hebben vandaag een brief naar het kabinet gestuurd met een pleidooi voor een wettelijk maximum van 30 km/u in de bebouwde kom. Den Haag wil dit aan de gemeenten overlaten. Welnu, laten wij hier in Leeuwarden dan vast mee beginnen, liefst morgen!

Tenslotte een tweetal moties buiten de orde:

  1. Bestrijden van menstruatiearmoede. Ik moet u zeggen, voorzitter, voor mij is dit thema nieuw. Althans, ik weet van het bestaan van een internationale organisatie, Days for Girls genaamd, die zich richt op het helpen van meisjes in de 3e Wereld. Door het verstrekken van maandverband aan deze meisjes hoeven zij geen school te verzuimen, zoals daar nu nog vaak het geval is. Maar de motie van initiatiefnemer Magré (D66) illustreert dat deze problematiek ook hier aan de orde kan zijn. Wij dienen deze motie graag mede in.
  2. Tenslotte de motie die pleit voor een onderzoek naar de invoering van een intakegesprek voor sekswerkers. De PvdD staat vooralsnog sympathiek tegenover deze motie. Dank aan de initiatiefnemers, mw. Antolovic (PVDA) en mw. Niessink (CU). Complimenten ook voor mw. Niessink voor haar mooie toelichting vanavond. Ik vond haar heel realistisch als ze zegt: uitbuiting en mensenhandel, dat is zware criminaliteit, en dat bestrijd je niet door deze motie. Maar de meldingsplicht werpt wel een drempel op en dat moeten we aangrijpen. Ik heb slechts één punt van twijfel: ik vraag me af of de termijn voor het bedoelde onderzoek niet wat aan de krappe kant is, maar hopelijk denkt de wethouder daar anders over.

Tot zover, voorzitter.