Bijdrage bestem­mingsplan Leeu­warden - arken en woon­schepen


7 september 2021

Bijdrage bestemmingsplan Leeuwarden – Arken en woonschepen 6 september 2021

Voorzitter,

Dit agendapunt lijkt op het eerste gezicht niet echt raakvlakken te hebben met de speerpunten van de PvdD: dieren, natuur en milieu. Dat er na de invoering in 2018 van de “Wet verduidelijking voorschriften woonboten” nu een bestemmingsplan “Leeuwarden – Arken en woonschepen” komt, kan rekenen op onze instemming. Het plan schept, althans zo is de bedoeling, duidelijkheid en rechtsgelijkheid voor de burger.

Toch zijn wij als fractie nogal geschrokken van enkele reacties vanuit onze gemeente. Dat geldt zowel voor het pleidooi van dhr. Jacco den Dulk, namens Vlietvaardig, als ook voor de inbreng van dhr. Sietse de Vries met betrekking tot de arken die zijn ingepland op de Burd.

Tot de controlerende taak van een raadslid hoort ook, tot op zekere hoogte want we zijn nu eenmaal geen bestuursrecht-specialisten, om te beoordelen of gemeentelijke plannen de toets der kritiek bij de rechter kunnen doorstaan. Naar aanleiding van het betoog van dhr. De Vries heb ik daar in dit geval grote twijfels over. Ik beperk mij hier tot één van de argumenten van De Vries, te weten: landtong De Burd is in zijn totaliteit aangewezen als natuurgebied, namelijk als onderdeel van de EHS, tegenwoordig Natuur Netwerk Nederland (NNN). En daarom achten wij deze locatie ongeschikt als plek om de drie recreatie-arken afkomstig van de Minne Finne af te meren.

De Vries ageert tegen de plannen namens de Vereniging van Eigenaren Suderburd, de recreatiewoningen even verderop. Als advocaat van de duivel zou je kunnen redeneren dat de huisjeseigenaren tegen de komst van de woonarken zijn als een vorm van “Not In My Back Yard” en dat zij de natuurstatus van de landtong als oneigenlijk argument gebruiken om hun gelijk te halen.

Los van het feit dat deze gedachte geen feitelijke grondslag heeft, is het ook volslagen irrelevant.

Natuur met deze status moet gewoon beschermd worden, anders is dat Natuur Netwerk Nederland een wassen neus! In de praktijk blijkt de bescherming van natuur dan wel beschermde diersoorten maar al te vaak flinterdun, omdat andere belangen (woningbouw, festivals, in Zandvoort een Formule 1 wedstrijd etc.) net weer belangrijker worden geacht. In deze casus is m.i. geen enkel argument te vinden om de beschermde natuurstatus te doorbreken.

De fractie van de PvdD wil voorkomen dat de gemeente bakzeil haalt bij de rechter. Sterker nog: we vinden het belangrijk om te voorkomen dat het überhaupt tot rechtszaken komt. Daarom spreekt de motie van de FNP ons aan: neem meer tijd voor een zorgvuldige besluitvorming en breng dit dossier onder in het Omgevingsplan Leeuwarden Buitengebied Zuid. Daar hoort het ook in onze optiek thuis. Rechtszaken – zie het dossier Groene Ster Duurzaam – zijn een enorme kostenpost voor onze armlastige gemeente en verder ben ik van mening dat dit gebied rond Grou zich in het verleden voldoende op de kaart heeft gezet: iedere 1e jaarsrechtenstudent krijgt namelijk te maken met het zgn. Pikmeerarrest. Ik zou die bekendheid – het gaat in dit arrest om de zgn. onrechtmatige overheidsdaad - een twijfelachtige eer willen noemen, voorzitter.

We zijn heel benieuwd naar de reactie van de wethouder op de ingebrachte bezwaren, alsmede op zijn visie op de motie.

Tot zover, voorzitter.