Bijdrage Gerbran­dyweg


15 januari 2021

Bijdrage Gerbrandyweg 13 jan. 2021

Voorzitter,

Het animo om over dit onderwerp een politieke dialoog te houden was vorige week niet eens zo groot. Het was collega Stellingwerf van GL die hier expliciet op aandrong met de toelichting “Het gaat om € 4,7 miljoen, voor maatregelen die op den duur misschien niet eens afdoende zijn”. Achteraf had ik namens de Partij voor de Dierenfractie explicieter mijn steun aan zijn voorstel moeten verlenen. Het is wonderlijk hoe we bijna met z’n allen ‘t zo ongeveer normaal zijn gaan vinden dat er telkens weer enorme uitgaven gedaan worden om de toenemende mobiliteitsdruk op de ring van Leeuwarden het hoofd te bieden. In het raadsvoorstel wordt verwezen naar andere delen van de ring die inmiddels zijn aangepast: Heliconweg, Europaplein, Valeriusstraat en Julianalaan. De Gerbrandyweg lijkt een soort logische vervolgstap, waarbij we de uitgave van 4,7 miljoen euro (of 5,1 voor het één-na-beste plan) voor lief nemen. Daarbij speelt misschien ook dat de stukken in zekere mate respect afdwingen: er liggen diverse onderzoeksrapporten, er is meermalen met de buurt gecommuniceerd, de voors en tegens van de verschillende scenario’s worden toegelicht en de keuze voor de voorgestelde 2 x 1-variant lijkt plausibel, al is er ook kritiek vanuit het wijkcentrum Bilgaard.

In mijn bijdrage vanavond, voorzitter, wil ik er vooral voor pleiten om ook eens stil te staan bij de grenzen aan de groei, ook van de hoeveelheid auto’s die deze stad aan kan. Het kantelpunt komt dichterbij: de afgelopen jaren heeft het college ingezet op Leeuwarden als een zeer autovriendelijke provinciehoofdstad, onder meer door het creëren van almaar meer parkeergelegenheid, gratis of tegen een zeer schappelijk tarief. De lokale middenstand zal dit toejuichen, maar het gaat ten koste van de leefbaarheid van onze stad door de toename van fijnstof. Tevens botst het met de klimaatdoelen en de ambitie van dit college om in 2022 – en da’s al heeeel gauw! - fietsstad nummer 1 te zijn. Vorige week plaatste dhr. Mourits van de Fietsersbond Fryslân enkele kritische kanttekeningen. De fractie van de Partij voor de Dieren deelt zijn kritiek. Hoe mooi het plan er op papier en in de visualisatie ook uitziet, het getuigt naar onze mening te zeer van een korte termijn-oplossing. Wij pleiten voor terugdringing van autogebruik ten gunste van schone en duurzame alternatieven zoals de fiets en elektrisch openbaar vervoer.

Wethouder Douwstra was vorige week zo vriendelijk om op punten een toelichting op de plannen te geven. In deze politieke dialoog horen wij graag de reactie van de wethouder op een 4-tal vragen:

1. Deelt u de opvatting van dhr. Mourits dat het vervangen van de rotonde zal leiden tot een hogere snelheid van het autoverkeer en dat hierdoor de verkeersveiligheid voor fietsers en de oversteekbaarheid van de Gerbrandyweg afnemen?2. Klopt het dat het thema ‘verkeersveiligheid’ helemaal geen item was in de plannen, zoals dhr. Mouritsbetoogde?3. Wat is uw reactie op de stelling van dhr. Mourits dat dit college meer de ontwikkelingen volgt in plaats van sturend bezig is? 4. Tenslotte, voorzitter, is het niet een feit van algemene bekendheid dat het oplossen van een knelpunt voor het autoverkeer vervolgens zal leiden tot weer een stijging van de hoeveelheid auto’s?. En dat, als je actief inzet op alternatieven, de automobiliteitsbehoefte daalt? Waarom kiest het college niet voor een dergelijke aanpak?

Een jaar geleden hebben we in deze raad het Mobiliteitsplan 2019-2050 vastgesteld. Bij de behandeling van dit plan viel destijds de term ‘stip op de horizon’, maar zullen we er niet gewoon vandaag mee beginnen?

Tot zover, voorzitter.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer