Bijdrage groen­structuur Zuid­landen


Ecolo­gische visie gewenst!

26 september 2018

Vorige week zijn we bij het Politiek Podium ingelicht over de groenstructuur van de Zuidlanden, waarbij verschillende insprekers op bevlogen wijze hun visie uit de doeken gedaan hebben. Ook de PvdD koestert de wens om het groen dusdanig in te richten dat de omstandigheden voor o.a weidevogels er optimaal zijn. Ooit was gebied in kwestie een walhalla voor weidevogels, maar tegenwoordig staan de weidevogels steeds meer onder druk door onder meer een gebrek aan verbindingszones, het dichtbouwen van hun leefgebied en door het huidige landbouwverdienmodel, waarbij het land te veel bemest wordt en de waterstanden te laag zijn. Het tij moet echt gekeerd worden en het inrichten van een sterke groenstructuur in de Zuidlanden kan daarbij een stapje in de goede richting zijn.

Maar laten we het ook niet mooier maken dan het is. We bouwen een gebied vol, waardoor er minder ruimte voor weidevogels en andere dieren overblijft. Wil je toch met droge ogen beweren dat die weidevogels erop vooruitgaan, dan is het van belang het gebied op zeer hoogwaardige wijze in te richten. Wat de Partij voor de Dieren betreft worden er concrete en ambitieuze doelen gesteld, die ook getoetst worden. Laten we niet alleen tevreden zijn met een begroting x, maar pas tevreden zijn wanneer blijkt dat er inderdaad een bepaalde kwaliteit van het gebied is. Daarnaast is het natuurlijk fantastisch dat we als raad samen met andere betrokkenen nadenken over hoe het gebied het beste ingericht kan worden, ook voor de weidevogels, maar het structurele probleem, onder andere in de vorm van de intensieve landbouw, blijft. Het is belangrijk ook daar oog voor te houden.

Ook hopen wij dat er in Leeuwarden meer ruimte zal zijn voor natuurinclusief bouwen. Het leefgebied voor de daar levende dieren krimpt, waardoor de kans dat zij hun toevlucht tot huizen nemen groter is. Wanneer bij de aanleg van bomen en planten ook nog eens niet genoeg rekening wordt gehouden met verschillende diersoorten, zullen deze dieren kiezen voor huizen, hetgeen tot overlast leidt. De ecologische, bloemrijke zone moet ook heel duidelijk de wijken inlopen om plagen te voorkomen. Wij vragen ons daarnaast af of er bijvoorbeeld wel genoeg plaats is voor vleermuizen, huismussen en zwaluwen. Zonder deze drie groepen is het wachten op plagen van muggen, wespen en andere beestjes. Dat doet de bewoners geen goed en ook bevordert het de relatie met de natuur niet, waarvan de heer Venema vorige week het belang ook heeft benadrukt.

Ook is vorige week genoemd dat het groene gebied weinig samenhang vertoont, aangezien het eigenlijk grotendeels overgebleven stukken, restgroen, betreft. De Partij voor de Dieren vindt het essentieel dat in dit opzicht een verbeterslag gemaakt wordt en er op voorhand een groter plan voor de groeninrichting gemaakt wordt. Wij vinden de huisvesting van mensen ook belangrijk, maar dat hoeft niet ten koste te gaan van dier en natuur, en daardoor uiteindelijk ook weer ten koste van de mens. Met natuurinclusief bouwen in combinatie met een sterke ecologische groenstructuur bereik je een duurzamere situatie.

Tot slot, voorzitter, ziet mijn partij enerzijds kansen in dit gebied wat natuureducatie betreft, anderzijds zien wij ook risico’s. Door teveel wandelpaden, fietspaden, wegen en vaarroutes in gebieden te plaatsen, vindt er versnippering en verstoring plaats in een gebied. Het kan wel goed, maar laten we als uitgangspunt dan niet alleen de infrastructuur voor de mens nemen, maar ook de infrastructuur voor dieren meenemen. Een sterke groenstructuur met verbindingszones is cruciaal.

Wij dragen dit project een zeer warm hart toe en hopen dat het een daverend succes zal worden. Wanneer er met een goede ecologische visie te werk gegaan wordt en er concrete doelen gesteld en getoetst worden, zal de kans op slagen alleen maar toenemen. Graag horen wij hoe verder vormgegeven zal worden aan het geheel en of de wethouder wellicht toezeggingen kan doen wat de door ons aangedragen punten betreft.