Bijdrage Middelsee en de Werp 8 maart 2021


8 maart 2021

Bijdrage Middelsee 8 maart 2021

Voorzitter, de uitgestrekte weilanden, ten westen van de Overijsselselaan, zullen binnenkort veranderen in één grote bouwplaats en dat zal voor veel mensen even slikken zijn. De komende bebouwing is onderdeel van een al lang lopend plan, dat in 2011 is geformaliseerd door middel van in de Structuurvisie. Dit plan moet voorzien in de woningnood, waarmee ook onze gemeente zich geconfronteerd ziet.

Voorzitter, met het plan van Middelsee en De Werp hebben we een ambitieus plan voor ons: een stedelijke omgeving waarin ook oog is voor groen en duurzaamheid. De fractie van de PvdD staat in beginsel positief tegenover dit plan. Dat komt wellicht ook omdat onze partij een andere grondverdeling in ons land nastreeft. 2/3 van ons land is agrarisch gebied en als we de landbouw hervormen komt er grond vrij voor natuur en woningbouw. Wat dat betreft sorteert dit plan als het ware voor op het verkiezingsprogramma van de PvdD!

Het document van vanavond is een zgn. ‘ontwikkelkader’ en als fractie hebben we hiervan met belangstelling kennis genomen. We zijn blij dat een aantal aspecten die ook voor ons van belang zijn hierin zijn opgenomen:

- Er wordt gesproken over natuurinclusief bouwen;- Er worden groenverbindingen geschetst, die worden behouden of zelfs worden uitgebreid;- Openbaar vervoer en fietsers krijgen prioriteit boven de auto;- Er wordt naar gestreefd om zo energieneutraal mogelijk te bouwen.

Dat zijn in onze ogen mooie zaken Wij zien echter 1 addertje onder het gras, te lezen op p. 3: “Een ontwikkelkader heeft geen wettelijke grondslag en daardoor geen planologische status.” Dat brengt met zich mee dat, wanneer er in een later stadium van de plannen in ongunstige zin wordt afgeweken, wij nooit kunnen zeggen: “Hé, maar dit druist in tegen het ontwikkelkader!” Omgekeerd: als het document vragen oproept – dhr. Stellingwerf stelde vorige week de hoeveelheid kantoorruimte aan de orde, een vraag die wij ook relevant vinden – dan ligt het antwoord voor de hand dat dit alles nog niet in beton gegoten is en dat later gekeken wordt wat “passend en flexibel” is, in de woorden van wethouder De Haan vorige week. Het document wordt hierdoor wat vaag en wij zijn dan ook benieuwd hoe een en ander in een volgende fase wordt uitgewerkt

Voor vandaag volstaan wij dan ook met het dringend appèl aan het college om ook in de toekomst niet alleen oog te hebben voor de vraag naar woningen, maar ook blijvend aandacht te schenken aan alle ecologische aspecten rondom een dergelijk plan, bijvoorbeeld dat de groenverbindingen overeind blijven en dat er niet alsnog beknibbeld wordt op het groen. We sluiten ons wat dat betreft ook aan bij de zorgen die eerder op de avond door dhr. Stellingwerf van GL zijn geuit.

Tenslotte een vraag aan het college: Er wordt gesproken overbelemmeringszones, bijvoorbeeld de geluidzone van de spoorlijn Leeuwarden-Zwolle. Uit onderzoek zou gebleken zijn dat een geluidsscherm zo dicht mogelijk bij het spoor de beste oplossing is om deze belemmeringszone te beperken. Zijn dat duurzame geluidswanden en is/wordt er ook gekeken naar groene geluidswanden?

Tot zover, voorzitter.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer