Bijdrage Middelsee I


17 januari 2020

Bijdrage Politieke Dialoog Middelsee I, 15 jan. 2020

Dank u voorzitter,

In juni 2018 heeft ook de fractie van de Partij voor de Dieren ingestemd met het vaststellen van het Bestemmingsplan Middelsee Fase 1, ook al gaat de opoffering van een stukje landelijk gebied aan de stad ons zeer aan het hart.

Vorige week stond het Open Podium vooral in teken van de nadelen van dit plan voor de Julianalaan. Wethouder De Haan wees erop dat dit een afgeleide van het plan is en meer thuishoort op het bordje van de portefeuillehouder Verkeer en Vervoer. Op zichzelf lijkt mij dit helemaal juist. Toch pleit mijn fractie ervoor om vanuit het college serieus aandacht te schenken aan de problematiek zoals die avond verwoord. Het nieuwe plan straalt immers een air van milieuvriendelijkheid uit (prioriteit voor fietsen, een beperkte rol voor auto’s). Dat juichen wij zeer toe maar het zou wrang zijn als de bewoners van de Julianalaan hiervoor de prijs betalen.

In de stukken wordt verantwoording afgelegd over de wijze waarop de moties verwerkt zijn in het plan, waarvoor dank.

Afgaand op het behandelvoorstel zie ik dat onder meer aan de raad wordt gevraagd om de Reactie- en antwoordnota Zienswijzen over dit plan vast te stellen en voeren wij vandaag hierover een politieke dialoog. Er zijn 11 zienswijzen ingediend. Het is goed om te zien dat de zienswijzen op punten tot aanpassing hebben geleid. Hierdoor toont het college zichzelf als een flexibele gesprekspartner die niet koste wat het kost vasthoudt aan het oorspronkelijke plan.

Mijn fractie zal vandaag niet ingaan op alle zienswijzen. Ik zal mij beperken tot die zienswijzen die raakvlakken hebben met dieren, natuur of milieu.

De provincie Fryslân wijst in zienswijze 1. terecht op het stikstofbeleid. “Het is zaak adequaat om te gaan met deze actuele ontwikkelingen.” Volgens het antwoord van de gemeente is de AERIUS-berekening uitgevoerd met als uitkomst dat het plan niet in strijd is met de Wet Natuurbescherming. “Geen rekenresultaten die hoger zijn van 0,00 mol/ha/per jaar.”

De berekening zal worden bijgevoegd aan de bijlagen bij de toelichting van het bestemmingsplan. Wat ik zie is echter een memo van het bureau Rho, waarbij allerlei activiteiten worden opgesomd, maar opmerkelijk genoeg een AERIUS-uitkomst van 0,0 uit de hoge hoed wordt getoverd.

Kan de wethouder de bewuste AERIUS-berekening bijvoegen zodat die gecontroleerd kan worden?

Waar in zienswijze 4. wordt gerept over mogelijke strijd met de Flora- en Faunawet, merkt de gemeente bij de beantwoording op dat er een ecologisch onderzoek is uitgevoerd, waaruit blijkt dat hiervan geen sprake is. “Dat laat onverlet dat tijdens de werkzaamheden wel het beschermingsregime voor plant- en diersoorten in het kader van de Wet Natuurbescherming van toepassing is.” Deze laatste zin baart onze fractie zorgen. Het was ons al opgevallen dat de plannen voor wat betreft bestaande flora en fauna nogal vaag zijn. Zo wordt op p. 30 van het plan opgemerkt dat er bij de herinrichting van het gebied ten westen van de Overijsselselaan MOGELIJK bomen worden gekapt, waarin IN POTENTIE verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig KUNNEN zijn. (Dus 3x een voorbehoud!) Kan de wethouder mij toezeggen dat er zo spoedig mogelijk duidelijkheid komt over welke bomen op de nominatie staan gekapt te worden zodat nader ecologisch onderzoek tijdig kan worden uitgevoerd? Wij willen voorkomen dat in de hectiek van het bouwrijp maken van dit terrein fouten gemaakt worden waarvan dieren de dupe worden. Graag een reactie van de wethouder.

Voorzitter, ik wil het graag hierbij laten. Voor het overige achten wij de beantwoording van de zienswijzen adequaat en zullen wij instemmen met het gevraagde raadsbesluit.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer