Bijdrage politieke dialoog Ener­gie­tran­sitie


10 februari 2021

Bijdrage Politieke Dialoog Energietransitie 10 febr. 21

Geacht college,

Met belangstelling (en grotendeels met instemming) heeft de fractie van de Partij voor de Dieren Leeuwarden kennisgenomen van de tweede Leeuwarder Energie Agenda, getiteld Daadkracht en Dialoog. Dat energietransitie en duurzaamheid al jaren hoog op de agenda van de gemeente Leeuwarden staan doet ons deugd.

De ambitie van het college voor 2030 is gebaseerd op een ideaal geachte combinatie van maatregelen en oplossingen: de zogenaamde Energiemix, met een grote rol voor wind- en zonne-energie. De stip op de horizon bij al deze plannen is om in 2050 onafhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen.

Niettemin heeft onze fractie enkele zorgen en we stellen het college de volgende vragen:

1. Hoe voorkomt het college dat burgers, in hun ijver om “van het gas af te komen”, investeringen doen die weliswaar leiden tot een afname van gasverbruik, maar die niet schoon of duurzaam zijn. Bijvoorbeeld: houtkachels, allesbranders of pelletkachels? NB De kachelbranche speelt hier inmiddels door middel van reclame al handig op in: “Wil je op gas besparen? Ga voor een houtkachel!” [Aanvullende opmerking: het verbranden van grondstoffen is overigens strijdig met het beginsel van een circulaire economie.]

Wij constateren, tot onze teleurstelling, dat het college in zijn streven naar een duurzame energietransitie ook ruimte biedt voor mestvergisters. De Partij voor de Dieren vindt dat mestvergisters niet duurzaam zijn en staat hierin niet alleen. Er is landelijk veel discussie over de twijfelachtige energieopbrengst van mestvergisting en er bestaat aanzienlijke maatschappelijke weerstand tegen mestvergisters, vanwege (vooral) de overlast door stank en zwaar vrachtverkeer.

Los van dit alles speelt er een andere ontwikkeling om de CO2-uitstoot terug te dringen (en dit vinden wij eerlijk gezegd het allerbelangrijkste), namelijk de (forse) inperking van de veestapel. De percentages waarmee dit zou moeten gebeuren verschillen per politieke partij, maar ook in het huidige en aanstaande politieke klimaat lijkt het onontkoombaar dat de veestapel ingeperkt zal worden. Vorige week nog lazen we in de krant een artikel met de titel “Ambtenaren koken groen pakket voor”. Een studiegroep van Haagse ambtenaren heeft achter de schermen nieuwe vergroeningsmaatregelen uitgewerkt ter inspiratie voor de kabinetsformatie. Halvering van de veestapel wordt daarin uitdrukkelijk benoemd als één van die aanbevelingen.

2. Deelt u de mening van onze fractie dat mestvergisters geen duurzame energiebron zijn, omdat mestvergisters een constante stroom van dierlijke mest nodig hebben om te kunnen draaien? Vindt het college ook dat door de bouw van mestvergisters het in stand houden van een (te) grote hoeveelheid dieren in de veehouderij een doel op zich wordt, hetgeen lijnrecht staat tegenover de beoogde inperking van de veestapel?

Tot zover, voorzitter.