Bijdrage Vlietzone


5 december 2019

Dank u wel, voorzitter.

De Partij voor de Dieren benadrukt in haar campagnes vaak het belang van het leefbaar houden van onze planeet. Dat wil echter niet zeggen dat wij geen oog hebben voor de problemen van leefbaarheid op microniveau, in dit geval in de Vlietzone. Integendeel: de fractie van de PvdD is, net als alle fracties in deze zaal geschokt door het beeld van de wijk zoals dat door verontruste en ook boze burgers naar voren is gebracht. Zorgwekkend is onder meer dat het al zo lang mis is in deze wijk en dat het afgelopen zomer zelfs zo uit de hand liep dat het gebied als risicogebied is aangewezen. Over deze problematiek is vorige week (en ook eerder) uitvoerig van gedachten gewisseld.

Eigenlijk wil ik er vanavond niet te veel over zeggen want ik denk dat de hele raad unaniem de stelling onderschrijft dat, waar mensen wonen, zij zich veilig moeten voelen en dat hun kinderen veilig moeten kunnen opgroeien. En dat het dus afgelopen zijn met de vechtpartijen, drugsgerelateerde incidenten, intimidatie, inbraken en stelselmatige geluidsoverlast! Dat laatste beschouwt mijn fractie niet alleen als een vorm van milieuvervuiling, maar ook als een ernstige inbreuk op het welbevinden van burgers, of dat nu in de Vlietzone is of elders in onze gemeente.

Er moet dus wat gebeuren, maar wat?!!

Ik denk dat beide moties, geïnitieerd door VVD en D66, richting geven aan de benodigde aanpak. Vandaar dat wij als PvdD die ook beide mede-indienen.

De moties van PvdA en GB zullen wij steunen. Laatstgenoemde deze staat in zekere zin los van de aanpak Vlietzone. Dat leid ik af uit de woorden “Na gereedkoming van het plan van aanpak Vlietzone”… Etc.) Mede gelet op de mail van mw. Van der Gugten die wij allen ontvangen hebben, is het van belang nader te omschrijven wat er bedoeld wordt met “kwetsbare groep”.

De motie van het CDA ziet op het coffeeshopbeleid. De Partij voor de Dieren vindt het gebruik van softdrugs vallen onder de persoonlijke verantwoordelijkheid van de individuele burger. Tegelijkertijd is mijn partij wel voor de goede voorlichting hierover aan jongeren.

In Leeuwarden is op 9 mei 2018 (vrij recent dus) het coffeeshopbeleid van Leeuwarden vastgesteld. Dat is een lezenswaardig stuk, te vinden op internet. In dit beleid zijn ook de AHOJ-GI-criteria opgenomen: geen Affichering, geen Harddrugs, geen Overlast, geen toegang en verkoop aan Jeugdigen, geen Grote hoeveelheden en tenslotte het Ingezetenencriterium.

Mijn fractie is van mening dat deze criteria een deugdelijke basis bieden voor de aanpak van de problemen rond coffeeshops in de Vlietzone. Wat hierbij wel noodzakelijk is, is handhaving. We pleiten ervoor dit wordt meegenomen in het plan van aanpak. Als dit daadwerkelijk wordt gedaan, dan zijn verdergaande maatregelen een brug te ver. Met deze overweging zullen we de motie van het CDA niet steunen.

Tenslotte een woord van relativering: de problemen in de Vlietzone zullen niet van de ene op de andere dag opgelost zijn. Van belang is een integrale en structurele aanpak, waarbij de dialoog met de betrokken bewoners en andere betrokkenen essentieel is. We mogen hen niet in de kou laten staan.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer