Inbreng Veilig­heids­agenda 2019-2023


“Breid keurmerk Veilig Onder­nemen uit naar agra­rische sector”

13 maart 2019

Inbreng PvdD bij bespreking Veiligheidsagenda 2019-2023 op 13 maart 2019 (vervolgsessie)

N.a.v. p 27 over het Keurmerk Veilig Ondernemen vraagt de Partij voor de Dieren zich (en u ook) af of het niet een idee zou zijn om dit keurmerk uit te breiden naar de agrarische sector. Uitbreiding van het keurmerk veilig ondernemen zou zich bij de agrarische bedrijventerreinen kunnen concentreren op de brandveiligheid van de veestallen. Nieuwbouw veestallen moeten zijn voorzien van brandmeldinstallaties. Wij zouden de eisen t.a.v. het keurmerk dan ook willen laten gelden voor agrarische bedrijven met reeds bestaande veestallen. Ook moeten eisen gesteld worden aan ontsnappingsmogelijkheden voor vee in geval van stalbrand. In de gemeente Leeuwarden heeft zich nog maar kort geleden een stalbrand voorgedaan, waarbij een (gelukkig beperkt) aantal dieren in de vlammen is omgekomen. Maar in andere delen van ons land zijn geruchtmakende stalbranden geweest, zoals in de gemeente Buren, waarbij in 2017 minstens 20.000 varkens omkwamen.

Ook de menselijke veiligheid is hier in het geding. Er zijn gevallen bekend, ook in Fryslân, van dodelijke ongelukken met mestvergisters en gierkelders. Ook aan deze installaties kunnen eisen worden gesteld t.a.v. veiligheid. Regelmatige inspectie van de installaties zou helpen de veiligheid in de agrarische bedrijven te verbeteren.

Met uitbreiding van het keurmerk naar agrarisch bedrijven wordt de sector wellicht nog meer dan nu al het geval is gemotiveerd zijn beste beentje voor te zetten op gebied van bedrijfsveiligheid – tot heil van mens én dier.

Uitbreiding van het keurmerk naar agrarische bedrijven kost niets, en kan alleen maar voordeel opleveren. Onze fractie overweegt daarom bij de behandeling van de nota in de raad te komen met een motie van deze strekking.