Marre­krite


4 juni 2020

Vraag/vragen van de Partij voor de Dieren m.b.t. de Marrekrite:

Marrekrite is al 60 jaar het recreatieschap voor het Friese water en land, zo valt te lezen op de websitewww.marrekrite.frl. Kennelijk is het in de tweede helft van de vorige eeuw de bedoeling geweest om het toerisme in Friesland te stimuleren, o.a. door goede voorzieningen te verzorgen. Om het voor de recreanten extra aantrekkelijk te maken, kunnen zij hiervan zelfs kosteloos gebruik maken. Het jaarlijks budget (ca. € 1,4 miljoen) van Marrekrite wordt opgebracht door de gemeentes en de provincie. (En een deel uit de verkoop van wimpels.)

Uit de beantwoording van onze (technische) vragen blijkt dat het bij het college geen punt van discussie is dat er bij recreanten, die gebruik maken van de voorzieningen van de Marrekrite, geen kosten in rekening worden gebracht. Dit bevreemdt onze fractie.

Immers: het doel van – plat gezegd - toeristen naar Friesland lokken is allang meer dan geslaagd. Sterker nog, steeds vaker blijkt dat niet een gebrek aan recreanten maar juist toeristische drukte een probleem is. In de Leeuwarder Courant van vrijdag 29 mei j.l. stond een onrustbarend bericht over Natura2000-gebied De Alde Feanen.

Waar elders in de gemeente toeristenbelasting wordt geïnd voor overnachtingen, verblijven de (op hun schip overnachtende) watersporters hier kostenvrij, terwijl juist zij de grootste druk op onze prachtige (maar kwetsbare) natuurgebieden leggen (en daar soms aantoonbaar schade toebrengen). Die druk lijkt alleen maar groter te worden door de corona-crisis. Het vieren van vakantie in eigen land wordt van overheidswege aanbevolen en de provincie Friesland, die laag scoort op het aantal besmettingen, is mede hierdoor een trekpleister voor vele toeristen. Mede gelet op het feit dat de financiële positie van onze gemeente niet bepaald rooskleurig is te noemen, zou het volgens onze fractie logisch zijn als deze toeristen ook een financiële bijdrage leveren aan hun verblijf hier. Er wordt zo niet alleen recht gedaan aan het beginsel van ‘de vervuiler betaalt’ maar het schept ook rechtsgelijkheid met toeristen die elders in de gemeente overnachten, bijvoorbeeld in jachthavens, hotels en op campings.

NB Hun economisch belang, bijvoorbeeld voor de lokale horeca, moet ook niet overschat worden aangezien dit soort schepen niet zelden voorzien zijn van een volledig geoutilleerde keuken. Wat hiervan ook zij: economisch belang mag niet prevaleren boven het onschatbare belang van de natuur.

Onze vraag is: wat vindt het college van onze gedachtegang en is het bereid om aan te sturen op een geldelijke bijdrage van de toeristen die gebruik maken van voorzieningen van de Marrekrite?

Caroline de Groot,

2 juni 2020

Fractie PvdD

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer