Bijdrage Politieke dialoog Discus­sienota Adviesrol Gemeen­teraad 20 september 2021


21 september 2021

Voorzitter,

Medio volgend jaar wordt de Omgevingswet ingevoerd. Een wet waartegen de Partij voor de Dieren zich steeds fel verzet heeft omdat we van mening zijn dat de toch al zeer magere bescherming voor natuur, milieu, gezondheid, dieren, klimaat en de biodiversiteit verder opzij geschoven wordt. Ik heb eerder in deze zaal naar voren gebracht dat de huidige crises (o.a. stikstof, CO2, biodiversiteit) eerder meer dan minder regels vergen, waardoor deze wet inmiddels – 10 jaar na het initiatief van toenmalig minister Schultz-Verhaegen - haaks staat op de huidige tijdgeest.

Maar de wet komt er nu eenmaal en de focus van mijn fractie is er dan ook op gericht om daar waar mogelijk kwetsbare waarden te beschermen.

De adviesrol van de gemeenteraad bij initiatieven is in dit opzicht essentieel. Het behoeft weinig betoog dat onze fractie voorstander is van scenario 2 en dus voor het opstellen van een lijst van gevallen waarbij het bindende adviesrecht door de gemeenteraad van toepassing is. Wij vinden het van groot belang dat de gemeenteraad een sturende rol heeft bij ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. Scenario 1, waarbij een dergelijke lijst niet wordt gemaakt, wordt door onze fractie met klem verworpen.

De volgende vraag is natuurlijk: hoe ziet een goed opgestelde lijst eruit? Met andere woorden: over welke items moet de gemeenteraad een vinger in de pap hebben? Kort door de bocht, voorzitter, niet over de carport van X of over de dakkapel van Y, maar wel alles waarbij kwetsbare waarden zoals natuur, gezondheid, biodiversiteit en dergelijke in het geding zijn. Op p. 5 van de Discussienota wordt, tot onze vreugde, aangehaakt bij ons gedachtengoed: “Ook zouden zaken als de te verwachten druk op natuur- en milieu of gezondheidsrisico’s als criteria opgenomen kunnen worden.” Probleem is echter dat de beoordeling van dit soort risico’s niet eenvoudig is. Het verdient aanbeveling – en nu kom ik aan het advies voor het college - om hierin ook de mogelijkheid te creëren om onafhankelijk wetenschappelijk advies in te winnen, waarbij op de koop toegenomen moet worden dat procedures hierdoor wellicht langer duren. Waarom wetenschappers? Omdat de materie niet zelden te complex is om in kort bestek in de raad te beoordelen, waarbij ik uiteraard generlei wijze de kennis van mijn mederaadsleden of raadsleden in het algemeen in twijfel wil trekken. Neem een onderwerp als biodiversiteit. We vinden het allemaal belangrijk, maar toch is de toestand in Nederland qua biodiversiteit dramatisch. In een artikel in het dagblad Trouw werd afgelopen week gesteld dat het nergens in de wereld zo slecht gaat met de biodiversiteit als hier. Emeritus hoogleraar ecologie Louise Vet merkt in dit artikel op: “We vernietigen ons eigen huis”.

En dat hebben we natuurlijk niet met opzet gedaan, maar wel omdat de beleidsmakers onvoldoende kennis van zaken hadden dan wel onevenredig veel waarde hechtten aan korte termijn belangen als economische groei en dergelijke en te weinig oog hadden voor de gevolgen op lange termijn.

“Alles van waarde is weerloos” dichtte de dichter Lucebert. De fractie van de PvdD zou graag zien dat de bescherming van alles wat van waarde is leidraad wordt bij het opstellen van de bewuste lijst.

Dank u wel.