Vvgb huisarts Wergea


12 september 2019

Geachte voorzitter en overige aanwezigen,

In het Collegeprogramma, de Kracht van Samen, wordt o.a. aandacht besteed aan een veelgehoord thema in onze gemeente, nl. het belang van het leefbaar houden van de dorpen. De fractie van de Partij voor de Dieren onderschrijft dit belang volmondig. Wergea, plaats van handeling van vandaag, is een prachtig voorbeeld hoe leefbaar een dorp kan zijn: er is een basisschool, een warme bakker, een kapper, een supermarkt, diverse bedrijven, een bloeiend cultureel leven en ook… een eigen huisarts, dokter De Groot. (Naamgenoot, geen familie.) Omdat haar huidige praktijklocatie (nl. aan huis) al jaren veel te klein is, is zij langdurig op zoek geweest naar een nieuwe locatie voor een gezondheidscentrum. Eindelijk heeft zij die gevonden in het meest recente deel van Wergea, Grut Palma. Ik vind het een compliment waard dat dokter De Groot bij deze zoektocht de Plaatselijke Belangen van Wergea, Warten en Warstiens heeft betrokken. Nadat zij door de gemeente deze locatie kreeg aangereikt is er opnieuw overleg geweest, nu met de omwonenden. Deze werkwijze is, zou je kunnen zeggen, in de geest van de nieuwe Omgevingswet die binnenkort ingevoerd zal worden. Geen wonder dat er een breed draagvlak voor het voorliggende plan bestaat onder de burgers van Wergea en omgeving.

Ik had het over leefbaarheid. De medaille daarvan heeft ook een keerzijde. Leefbaarheid impliceert levendigheid, bewegingen van mensen, op de fiets, met auto’s of bedrijfsauto’s, toeristen, klanten en – terug naar de huisarts – patiënten en hulpverleners.

Er zijn 7 zienswijzen ingediend van mensen die zich benadeeld voelen door de door hen verwachte toename van levendigheid in hun directe leefomgeving. Kort samengevat vreest men aantasting van de verkeersveiligheid, toename van parkeerdruk en afname van woongenot. Dat is vanuit individueel, menselijk perspectief weliswaar begrijpelijk. De fractie van de PvdD vindt echter de reactie van het college in de Reactienota Zienswijzen adequaat: het gezondheidscentrum is een passende functie in een woonwijk, onredelijke toename van verkeer is niet aannemelijk en er geldt in de wijk geen parkeerverbod.

De belangenafweging waar het bij ruimtelijke ordening zo vaak om draait – het algemeen belang t.o.v. het particulier belang – valt in deze casus overtuigend uit in het voordeel van het bouwplan. Een nieuw ruimer gezondheidscentrum staat borg voor een goede basiszorg voor Wergea zelf en bewoners van omringende dorpen en draagt zo bij aan de leefbaarheid van het platteland van onze gemeente. De fractie van de PvdD zal daarom instemmen met de verklaring van geen bedenkingen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer