Motie Aanstellen Verbinder Laag­ge­let­terdheid


9 november 2021

Motie: ‘Aanstellen verbinder laaggeletterdheid’

De raad van de gemeente Leeuwarden, in vergadering bijeen op 8 november 2021, behandelende de

begroting 2022;

Overwegende dat:

• Laaggeletterdheid onze inwoners op grote achterstand zet op allerlei gebieden zoals onderwijsprestaties en de arbeidsmarkt. In de huidige Nederlandse kenniseconomie het onvermogen om goed te kunnen lezen, schrijven en/of rekenen vaak direct de welvaart raakt van mensen. In veel gevallen resulteert dit in minder inkomsten uit werk en hogere zorgkosten voor laaggeletterden.

• Wij de ambitie hebben dat vrijwel iedere inwoner van de gemeente Leeuwarden in 2025 goed kan lezen en schrijven.

• Inzetten op effectief beleid voor het bestrijden van laaggeletterdheid zorgt voor een samenleving die beter zelfredzaam kan zijn.

• De verbinder bedoeld is als het aanspreekpunt voor de gemeente voor de aanpak van laaggeletterdheid.

• De verbinder maakt en onderhoudt een duurzaam contact met zoveel mogelijk instellingen die vindplaatsen vormen van de doelgroep. Hij of zij zorgt dat hier een duidelijk beeld is van het totale aanbod aan mogelijkheden in de gemeente en dat de doorverwijzingsprocedure wordt toegepast.

Constaterende dat:

• Tijdens de coronacrisis is de afstand tussen onze inwoners die laaggeletterd zijn en onze inwoners die mee kunnen komen, groter geworden.

• De opdracht aan gemeenten is dat komende jaren de aanpak van laaggeletterdheid geborgd is in de gehele aanpak van het sociaal domein en er dus gewerkt moet worden aan gedeeld ‘eigenaarschap’. Dit vergt coördinatie en investeren in verbinding.

• Het ‘Lokaal Uitvoeringsprogramma Laaggeletterdheid’ op 31 maart is besproken tijdens een informatiebijeenkomst met stakeholders en dit een vervolg heeft gekregen in een Politieke Dialoog. De wethouder heeft daarbij aangegeven dat een verbinder de ‘linking pin’ kan zijn om de laaggeletterdheid-gelden effectiever te besteden en het beleid te coördineren.

Verzoekt het college:

• Een ‘Verbinder Laaggeletterdheid’ voor 24 uur per week aan te stellen met de volgende opdracht

- Een groter aantal inwoners die laaggeletterd zijn te vinden via werkgevers, het onderwijs en bijvoorbeeld Amaryllis.

- Betere verbinding tot stand brengt tussen inwoners en aanbieders en deze inwoners concreet voorzien van een passend aanbod.

• De kosten voor het aanstellen van een Verbinder bedragen €45.000,- voor de periode van één jaar te financieren uit de speciale Coronagelden.

• Na een half jaar de resultaten te evalueren en deze evaluatie aan te bieden aan de raad

Spreken uit dat:

• We het streven hebben deze verbinder en de extra benodigde financiering structureel te willen borgen in de begroting van 2023.

En gaat over tot de orde van de dag.

CDA Jannie Atsma, PvdA Ursula de Voogd, GroenLinks Petra Vlutters, D66 Johan Magré, PvdD Caroline de Groot, FNP Lyda Veldstra, Christen Unie Carlijn NiesinkStatus

Aangenomen

Voor

Tegen