Motie: ‘Geen vaarweg door de Burd’


10 juli 2019

Motie: ‘Geen vaarweg door de Burd’

De raad van de gemeente Leeuwarden, in vergadering bijeen op 8 juli 2019, behandelende motie buiten de

orde: Vaarweg door de Burd. Overwegende dat;

• Er in het bestuursakkoord van de Provincie Fryslân niet gesproken wordt over de vaarweg Drachten, door de Burd.

• De nieuwe Friese coalitie de regio groen, duurzaam en veilig wil doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen.

• Er bij de provinciale staten in het najaar van 2019 een besluit wordt genomen naar aanleiding van de discussienotitie ‘uitwerking besluit havens en vaarwegen voor de beroepsvaart’.

• Hierin drie opties worden genoemd voor de ontwikkeling van de Hegewarren.

• Door die derde optie er een koppeling gemaakt zou kunnen worden dat er een vaarweeg gecreëerd

kan worden door de Burd richting Drachten.

• Er vanuit Grou en omgeving veel weerstand is tegen een vaarweg naar Drachten via de Burd.

• De fractie van D66 Leeuwarden het een ongewenste ontwikkeling vindt dat er een vaarweg door de

Burd komt.

• Het kruisen van beroepsvaart met recreatievaart niet opgelost maar verlegd gaat worden.

Constaterende dat;

• Er onlangs, na 25 jaar een einde is gekomen aan de herontwikkeling van de Burd.

• Het Fryske Gea juist bezig is om van de Burd weer een vruchtbaar weidevogelgebied te maken

• Er in de discussienota staat dat er overleg met de buurgemeenten zal plaats vinden.

• Het college, bij monde van wethouder Douwstra vorig jaar bij het ondernemersontbijt in Grou bekend

heeft gemaakt dat hij ‘hard zal ageren’ tegen een vaarweg door de Burd. Verzoekt het college om;

• Alle mogelijke inspanningen te verrichten om ervoor te zorgen dat er geen vaarweg naar Drachten via de Burd wordt aangelegd.

En gaat over tot de orde van de dag,


Anne Nugteren/Julie Bruijnincx namens D66 Leeuwarden

Lutz Jacobi namens PvdA Leeuwarden

Selo Boxman namens Lijst 058

Lyda Veldstra namens FNP Ljouwert

Pim Astro namens PAL/Groenlinks

Frits Rijpma namens Christenunie Leeuwarden

Caroline de Groot namens Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer