Motie Houtstook


9 november 2021

De gemeenteraad van Leeuwarden, in vergadering bijeen op maandag 8 november 2021,

constaterende dat

- houtkachels en -haarden verantwoordelijk zijn voor 23% van de fijnstofuitstoot in Nederland ;

- houtkachels en -haarden naast (ultra)fijnstof ook roet, vluchtige organische stoffen (VOS) en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) uitstoten;

- er begin 2021 ongeveer één miljoen houtkachels en -haarden in Nederland waren;

- mede door de hoge gasprijzen, het aantal houtkachels en de hoeveelheid houtstook flink toeneemt;

- de WHO-richtlijnen voor fijnstof per 21 september j.l. gehalveerd zijn ;

- de oude WHO-richtlijnen voor PM2,5 gedurende het stookseizoen in de woonwijken van Leeuwarden dagelijks overtroffen worden ;

- jaarlijks twaalfduizend mensen vroegtijdig overlijden door luchtvervuiling en fijnstof een van de grootste bronnen van

luchtvervuiling is ;

overwegende dat

- ruim dertig procent van de Nederlanders zegt last te hebben van houtstook ;

- de gemeente een zorgplicht heeft naar haar inwoners;

- de tien grootste gemeenten maatregelen nemen tegen de schadelijke gevolgen van houtstook (waaronder slooppremies voor oude haarden, subsidies voor filters en katalysatoren, meer voorlichting, stoomcursussen, opname stookalert in de APV);

- de gemeente Amsterdam een verbod op houtkachels en open haarden overweegt in te stellen (beslissing dit najaar);

- volgens het RIVM met rookreinigers de hoeveelheid fijnstof uit houtstook teruggedrongen kan worden;

- er momenteel door TNO meetnormen in voorbereiding zijn waarop gemeenten kunnen handhaven;

verzoekt het college

- een overzicht te maken van de mogelijkheden die de gemeente heeft om de schadelijke gevolgen van houtstook zoveel mogelijk te beperken;

- hierbij initiatieven te betrekken die in andere gemeenten worden genomen;

- tevens adviezen mee te nemen die zijn aangedragen door het Longfonds en ‘Friezen voor Frisse lucht’;

- het overzicht (per item) van een kostenraming of voorstel te voorzien

- dit voor maart 2022 voor te leggen aan de gemeenteraad

en gaat over tot de orde van de dag.

GroenLinks Petra Vlutters, PvdA Dirk Visser, PvdD Caroline de Groot, Gemeentebelangen Gijs Jacobse, ChristenUnie Carlijn Niesink

_______________________________________________________________________Status

Aangenomen

Voor

Tegen