Motie integrale aanpak Vlietzone


9 december 2019

Motie Integrale aanpak problematiek Vlietzone

De raad van de gemeente Leeuwarden, in vergadering bijeen op XX XX 2019

Overwegende dat:

- De afgelopen jaren de Vlietzone gebukt gaat onder heftige overlast. Diverse woninginbraken en diefstallen, intimidatie, bedreigingen, huisvredebreuk, ruzies en huiselijke twisten, overlast van jeugdigen, geschreeuw, openbaar dronkenschap, een schietpartij en drugsgebruik. Ook verloedering van panden o.a. door huisjesmelkers, de toename van huisjesmelkers en overlast door bewoners van zorgaanbieders.

- Bewoners het gevoel hebben niet meer veilig over straat te kunnen. Het gevoel overheerst dat de bewoners in de steek worden gelaten. Bewoners – met alle nodige kosten van dien – zich gedwongen voelen om te verhuizen om aan de overlast te ontsnappen.

Constaterende dat;

- De leefbaarheid in de Vlietzone al jaren onder druk staat. De Leefbaarometer (https://www.leefbaarometer.nl) laat zien hoe de situatie van de leefbaarheid in wijk, buurt of dorp is. De Vlietzone wordt – nog steeds – beoordeeld als zwak dan wel onvoldoende.

- Ondertussen een deel van de Vlietzone als Overlastgebied (Aanwijzingsbesluit Overlast risicogebied Vlietzone) is aangewezen.

- Een hoge concentratie van zorgaanbieders en cliënten aanwezig is aan de Vlietzone. Dit draagt bij aan de disbalans in samenstelling van de wijk.

- De problemen in de Vlietzone een daadkrachtige en domein overstijgende aanpak vragen om daadwerkelijk nu de problemen van de bewoners en betrokken op te lossen.

Draagt het College op:

- Een plan van aanpak op te stellen met oplossingsrichtingen voor zowel de korte als de lange termijn, om de problemen op de Vlietzone (en omgeving) aan te pakken;

- Het plan van aanpak uit werken aan de hand van de 3 domeinen: Fysiek (wonen, ruimtelijke ordening), Sociaal (jeugdhulp en Wmo) & Veiligheid (openbare orde en handhaving);

- In de uitwerking ook te kijken naar onconventionele maatregelen zoals de mogelijkheid om eenberoep te doen op de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek;

- Bij de uitwerking van het plan van aanpak de bewoners en betrokken van de Vlietzone te betrekken;

- De uitwerking uiterlijk 1 maart 2020 aan de raad voor te leggen. Zodat de Raad over eventuele in te zetten maatregelen een besluit kan nemen.

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer