Motie lachgas


19 september 2019

Motie (buiten de orde) aanpak lachgas

De raad van de gemeente Leeuwarden, in vergadering bijeen op 18 september,

Constaterende dat:

* Gebruik van lachgas als partydrug aanhoudend populair is.

* De hoeveelheid nieuwsberichten over de schadelijke gevolgen van (overmatig)

lachgasgebruik en de gerelateerde overlast alleen maar toeneemt.

* Een landelijke aanpak nog op zich laat wachten.

* Een behoorlijk aantal gemeentes inmiddels stappen heeft gezet richting een lachgasverbod.

Overwegende dat:

* Het college heeft aangegeven voornemens te zijn de verkoop en het gebruik van lachgas bij evenementen per 1 januari 2020 te verbieden.

* Verbieden bij evenementen een goede eerste stap is maar geen oplossing biedt voor vrije

verkoop in de horeca en gebruik in het openbaar.

* (Overmatig) gebruik van lachgas schadelijke gevolgen kan hebben, zeker in combinatie met

alcohol.

* Voorlichting hierover richting (potentiƫle) gebruikers van groot belang is. Het college echter aangeeft voor de communicatiestrategie de landelijke ontwikkelingen af te wachten.

Voorts overwegende dat:

* Lachgas een zeer sterk broeikasgas is, dat ruim 250 keer schadelijker voor de opwarming van ons klimaat is dan CO2. Zie https://milieudefensie.nl/actu... voor meer informatie over de impact van een lachgasballon.

* Lege lachgas-ampullen met regelmaat in openbare ruimtes worden gedumpt en hierdoor

onderdeel vormen van zwerfvuil.

Verzoekt het college;

1. Te onderzoeken of in de APV opgenomen kan worden dat gebruik van lachgas in het

openbaar -al dan niet in combinatie met ballonnen- verboden kan worden;

2. Te onderzoeken of in de APV opgenomen kan worden dat in de horeca in de gemeente

Leeuwarden er geen lachgas gebruikt mag worden;

3. Indien uit de onder de punten 1 en 2 genoemde onderzoeken blijkt dat dit kan, te komen

met een voorstel tot wijziging van de APV;

4. In het beleid gericht op preventie expliciet aandacht te schenken aan de schadelijke werking en gevolgen van het gebruik van lachgas.


En gaat over tot de orde van de dag,

Petra van der Sloot Abel Reitsma Caroline de Groot Frits Rijpma

VVD Leeuwarden CDA Leeuwarden PvdD Leeuwarden ChristenUnie

Otto van der Galiƫn Gijs Jacobse Jan-Willem Tuininga

Lijst 058 Gemeentebelangen FNP


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer