Motie meer ruimte voor lokale wind­energie


5 december 2019

Motie meer ruimte voor lokale windenergie

De raad bijeen op 4 december 2019, behandelende een motie vreemd aan de orde van de dag.

Overwegende dat:

 de Provincie een ontwerp wijziging van de Verordening Romte 2014 (windturbines) ter inzage heeft gelegd;

 hierin is onder andere aangegeven dat kleinschalige windmolens (tot 15 meter) zijn toegestaan bij agrarische bedrijven, dat deze alleen zijn bedoeld voor de eigen elektriciteitsbehoefte. Daarnaast wordt gemeenten gevraagd om alleen met een uitgebreide procedure mee te werken aan het plaatsen van kleinschalige windturbines

 nieuwe dorpswindmolens niet zijn toegestaan;

 uit de energiemixsessie met de raad van Leeuwarden duidelijk is gebleken dat

windenergie een belangrijke bijdrage levert aan de toekomstige (duurzame)

energiemix van Leeuwarden;

 energie-initiatieven zoals dorpswindmolens ook kunnen bijdragen aan de

leefbaarheid in onze dorpen en wijken;

 gemeente Leeuwarden zich daarom ook jarenlang sterk heeft gemaakt voor de

vervanging van de dorpswindmolen van Reduzum. Draagt het college op:

 een zienswijze te geven op de herziening Verordening Romte waaruit de volgende blijkt dat de gemeente Leeuwarden het volgende standpunten inneemt:

a) Kleinschalige windmolens (tot 15 meter) zijn naast agrarische bedrijven ook bij particuliere erven in het buitengebied mogelijk;

b) Kleinschalige windmolens (tot 15 meter) hoeven niet alleen aan de elektriciteitsbehoefte van agrarische bedrijven gekoppeld te zijn, maar kunnen

ook ten dienste van aangrenzende dorpen of wijken worden opgericht (bijvoorbeeld via de postcoderoos-regeling);

c) Gemeenten mogen zelf afwegen welk type planologische procedure voor kleinschalige windmolens (tot 15 meter) noodzakelijk is;

d) Elk dorp krijgt de ruimte voor de plaatsing van een eigen dorpswindmolen met een tiphoogte van maximaal 100 meter. Voorwaarde is dat de windturbine is voortgekomen uit een lokaal maatschappelijk initiatief, dat de opbrengsten van de windturbine grotendeels ten goede komen aan de lokale gemeenschap.

En gaat over tot de orde van de dag.

PAL GroenLinks,

Evert Stellingwerf

Partij voor de Dieren Leeuwarden,

Caroline de Groot

D66,

Tonko Jansen

CDA,

Aaltsje Meinderts


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer