Motie nota dieren­welzijn


27 januari 2021

Motie vreemd aan de orde: Nota Dierenwelzijn

De Raad van de gemeente Leeuwarden, in vergadering bijeen op 27 januari 2021,


Constaterende dat:

- Nederlanders dierenwelzijn steeds belangrijker gaan vinden (o.a. enquête Jan Staman van de Raad voor Dierenaangelegenheden (NPO Radio 1, 14 februari 2019);

- de gemeente Leeuwarden in 2018 door de Stichting DierenLot is uitgeroepen tot DiervriendelijksteGemeente van Nederland;

- in tegenstelling tot vele andere gemeenten in Leeuwarden een samenhangen dierenwelzijnsbeleid nog niet is vastgelegd in een integrale Nota Dierenwelzijn,


Overwegende dat:

- gemeenten verantwoordelijk zijn voor dieren binnen hun grenzen;

- veel besluiten en handelingen van de gemeente van invloed zijn op het welzijn van dieren;

- het daarom, ook volgens gezaghebbende organisaties als De Dierenbescherming, van belang is dat de gemeente in haar beleid aandacht besteedt aan dierenwelzijn en een overkoepelend of integraal diervriendelijk beleid formuleert in de vorm van een Nota Dierenwelzijn;

- een dergelijke nota zowel burgers als raadsleden helpt het gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid te volgen en te controleren;

- het welzijn van dieren van algemeen belang is omdat het recht doet aan de intrinsieke waarde van het dier;

- een pro-actief dierenwelzijnsbeleid praktische voordelen kan opleveren,

- de gemeente Leeuwarden, gelet op genoemde onderscheiding in 2018, het aan zijn stand verplicht is om een Nota Dierenwelzijn op te stellen.


Roept het college op:

- de bestaande regelingen en ambities met betrekking tot dierenwelzijn te inventariseren, en eventuelebeleidslacunes te identificeren (al dan niet in overleg met deskundigen binnen en buiten de raadsfracties),

- in de loop van 2021 een Nota Dierenwelzijnsbeleid op te stellen, aan de hand waarvan de raad en het college in een volgend stadium kunnen bepalen hoe de gemeente Leeuwarden haar ambitieniveau op het gebied van dierenwelzijn kan vasthouden en zo mogelijk verhogen, en

- de raad in ieder geval halverwege 2021 te informeren over de voortgang van bedoelde nota.

en gaat over tot de orde van de dag.

Caroline de Groot Petra Vlutters Anne Nugteren Gijs Jacobse

Partij voor de Dieren GroenLinks D66 Gemeentebelangen


Status

Aangenomen

Voor

PvdA, GroenLinks, PvdD, D66, CU, VVD, GBL, Lijst058

Tegen

CDA, FNP

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer