Motie Samen maken we Leeu­warden Groener


8 juli 2021

Motie Samen maken we Leeuwarden Groener!

De gemeenteraad bijeen op 7 juli 2021, behandelende de Jaarstukken 2020

Overwegende dat

* In de Collegeprogramma extra middelen zijn opgenomen voor de herplant van bomen (jaarlijks €200.000), maar deze middelen door het bezuiningingspakket van november 2019 niet meer beschikbaar zijn vanaf de jaarschijf 2022;

* Er een flinke opgave ligt voor de herplant van bomen vanwege de essentaksterfte;

* Er met het oog op klimaatverandering behoefte is om de openbare ruimte verder te vergroenen (vasthouden water en opvangen hittestress);

* Door het autoluw maken van de binnenstad van Leeuwarden mogelijkheden ontstaan om gebieden veel groener in te richten en verblijfskwaliteit te geven (o.a. Eewal, Amelandskwartier).

* Er ook wensen bestaan vanuit ondernemers om straten aantrekkelijker en groener in te richten (o.a. St. Jacobsstraat en Korfmakersstraat).

Constaterende dat

* De gemeente over een aanzienlijke incidentele financiële ruimte beschikt door onder andere een positief rekenresultaat van €15,5 mln. over 2020;

* De middelen voor herplant van bomen in de reserve compensatie groen al bestemd zijn voor bestaande herplantplannen

Verzoekt het college

* Voor de begroting van 2022 met een voorstel te komen om incidenteel aanvullende middelen beschikbaar te stellen voor het planten van bomen in de hele gemeente (in algemene zin) en het herinrichten/vergroenen van de binnenstad van Leeuwarden (specifiek);

* Met een voorstel te komen voor de dekking van deze middelen;

* Na het vaststellen van de Begroting bewoners, ondernemers en organisaties te betrekken bij de uitwerking en uitvoering van deze vergroeningsplannen.

En gaat over tot de orde van de dag

Evert Stellingwerf Eline de Koning Sytse Brouwer Julie Bruijnincx Caroline de Groot
GroenLinks Leeuwarden PvdA Leeuwarden CDA Leeuwarden D66 Leeuwarden Partij voor de Dieren


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer