Motie Veilig­heids­regio


Neem dieren op in het plan!

10 oktober 2018

10 oktober 2018

De Raad van de gemeente Leeuwarden, in vergadering bijeen op 10 oktober 2018,


Constaterende dat:

- het Regionaal risicoprofiel en het regionaal beleidsplan 2019-2022 zijn opgesteld ter uitvoering van artikel 14 jo 15 van de Wet Veiligheidsregio’s;

- artikel 1 van de Wet Veiligheidsregio’s het begrip ‘ramp’ definieert als: “een zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid van veel personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken";

- artikel 1 van de Wet Veiligheidsregio’s het begrip ‘crisis’ definieert als: “een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast”;

- ‘dieren’ in deze definities niet genoemd worden;

- ook in het Regionaal risicoprofiel en het regionaal beleidsplan 2019-2022 bij rampen of crises alleen de belangen van mensen centraal staan;

- in de Provincie Friesland meer dan 10 miljoen landbouwhuisdieren leven naast een vele

duizenden huisdieren en dieren in het wild;


Overwegende dat:

- dieren levende wezens met gevoel zijn, die angst, pijn, paniek en stress kunnen

ervaren;

- dieren op grond van hun intrinsieke waarde bescherming verdienen bij

rampen/crises;


Roept het college op:

om in de Veiligheidsregio Fryslân te bepleiten om bij de uitoefening van haar kerntaken verder te gaan dan de wettelijke regeling vergt, opdat in geval van een ramp of crisis niet alleen de belangen van mensen beschermd worden, maar ook die van dieren

en gaat over tot de orde van de dag.


Caroline de Groot,

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

PvdA, FNP, D66, 50Plus, CU, CDA, VVD, GBL, Lijst058, Gemeentebelangen, ChristenUnie, Pal/GroenLinks

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer