Confetti in Leeu­warden


PvdD wil een verbod op confetti bij evene­menten

Indiendatum: mei 2019

Leeuwarden, 7 mei 2019

Betreft: Confetti in gemeente Leeuwarden

Geacht college,

De afgelopen tijd is er veel te doen geweest over confetti, geschoten bijvoorbeeld tijdens bevrijdingsfestival (Almere: https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/170674/volgend-jaar-geen-plastic-meer-in-confetti-bevrijdingsfestival) en Koningsdag (Rotterdam: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/jaren-rotzooi-van-een-feestje-is-rotterdam-klaar-met-confetti~bc91236d/). Ondanks de belofte om het terrein nadien grondig op te ruimen, heeft helaas niet voorkomen kunnen worden dat er toch confetti is blijven liggen. Aangezien het gaat om kleine snippers die bovendien gemakkelijk wegwaaien, is er bij het schieten van confetti altijd een grote kans dat er een aanzienlijke hoeveelheid afval blijft liggen.

Confetti is er in verschillende soorten, bijvoorbeeld de glanzende variant met plastic (pvc-metallic) coating, waarvan bekend is dat deze langzaam afbreekt in de grond en in het water. Daarnaast is er ook papieren confetti, die weliswaar geen plastic bevat maar wel inkt. De effecten van inkt op de (stads)natuur zijn niet duidelijk, maar wat de Partij voor de Dieren betreft is het evident dat inkt niet in de buitenruimte thuishoort. Dieren kunnen bovendien confetti aanzien voor voedsel en het vervolgens opeten, hetgeen schadelijk is voor hun gezondheid.

De Partij voor de Dieren is opgelucht dat ons geen berichten bereikt hebben van grootschalig gebruik van confetti tijdens Koningsdag en bevrijdingsdag in Leeuwarden. In het kader van ‘voorkomen is beter dan genezen’ hebben wij echter toch enkele vragen aan het college.

  1. Klopt het dat er niet (op grote schaal) gebruik is gemaakt van confetti bij Koningsdag en bevrijdingsdag 2019 in Leeuwarden en was dit een toevalstreffer of een bewuste keuze van de gemeente?
  2. Heeft de gemeente een overzicht van de frequentie van het gebruik van confetti tijdens evenementen in onze gemeente voor de jaren 2018 en 2019? Zo ja, wat zijn die cijfers en kan daarbij ook vermeld worden wat de kosten bedroegen voor het verwijderen van de snippers nadien?
  3. In Criteria & Handleiding Draaiboek voor evenementen valt het volgende te lezen: ‘Er dient terughoudend te worden omgegaan met confettiblowers. Indien deze worden ingezet, dient aangegeven te worden welk materiaal confetti wordt gebruikt en hoe de omgeving schoon wordt gemaakt.’ Kunt u aangeven wat de gemeente doet met de informatie over het aangekondigde materiaal van de confetti? Kan de gemeente het gebruik van confetti met bepaald materiaal (bijvoorbeeld plastic) weigeren en is dit in de praktijk wel eens gebeurd?
  4. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat het onmogelijk is om alle snippers confetti op te ruimen, doordat dit wegwaait en terecht komt in bosschages, gras en het water?
  5. Deelt het college de opvatting van de Partij voor de Dieren dat confetti schadelijk is voor natuur en dier?
  6. Is het college het dan ook met de Partij voor de Dieren eens dat opruimen en de rekening sturen geen structurele oplossing is, maar dat enkel het instellen van een verbod op het gebruik van confettikanonnen deze vervuiling en risico’s voor dierenwelzijn kan voorkomen?
  7. Deelt u de mening van de Partij voor de Dieren dat het moedwillig vervuilen van onze stad en de natuurlijke omgeving met confetti niet past bij de grote waardering voor de inzet van vele Leeuwarders die in hun vrije tijd zwerfafval opruimen? Zo nee, waarom niet?
  8. Bent u bereid om het verspreiden van confetti te verbieden op grondgebied van de gemeente Leeuwarden zoals dit ook is gedaan met het oplaten van ballonnen? Zo nee, waarom niet?

De Partij voor de Dieren ziet graag dat het gebruik van confetti in de buitenruimte door de gemeente wordt verboden. Dit onderschrijft volledig het beleid van de Europese Unie om eenmalig plastic zoveel mogelijk uit het milieu te houden. Het heeft onze voorkeur dat deze lijn ook doorgetrokken wordt naar papieren confetti.

Graag vernemen wij binnen de termijn uw reactie.

Namens de Partij voor de Dieren,

Caroline de Groot en Tamara Kloosterman

Indiendatum: mei 2019
Antwoorddatum: 18 jun. 2019

1. Ja, organisatoren maken steeds minder gebruik van confetti. Zie verder ook de beantwoording bij vraag 3.

2. Nee.

3. De informatie wordt gebruikt in het (voor)overleg met de organisator. Gelet op het beperkte gebruik is, zoals aangegeven op soortgelijke vragen van de D66 fractie op 21 juni 2016, geen aanleiding gezien speciale regels op te nemen ten aanzien van het gebruikte materiaal. Het weigeren van confetti met bepaald materiaal heeft zich dan ook niet voorgedaan.

4. Ja.

5. Ja, plastic confetti kan tot schade voor natuur en dier leiden.

6. Op dit moment wordt het evenementenbeleid herijkt. Daarbij zal ook het onderwerp duurzaamheid betrokken worden. Daarbij zullen wij ook kijken naar beperkingen rond het gebruik van confetti.

7. Ja.

8. Zie antwoord bij vraag 6.Leeuwarden, 18 juni 2019Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer