Schrif­te­lijke vragen afschieten verwil­derde katten


Katten ook in de gemeente Leeu­warden vogelvrij?

Indiendatum: aug. 2018

Leeuwarden, 28 augustus 2018
Betreft: Afschieten verwilderde katten in de provincie

Geacht College,

Op 16 augustus j.l. verscheen op de Facebook-pagina van Dierenziekenhuis Drachten dat zij voor de tweede keer in een week tijd een kat binnenkregen die bij nader onderzoek beschoten bleek te zijn met hagel. Zij legden de link met het Friese afschieten – want alleen nog in de provincies Friesland en Utrecht mogen verwilderde katten afgeschoten worden – en schreven: 'Beide katten zijn geen verwilderde katten maar gewoon huiskatten die gecastreerd zijn en buiten mogen rondlopen. Beide katten hebben eigenaren en 1 daarvan is zelfs gechipt!'

De Partij voor de Dieren is tegen het afschieten van katten in het algemeen, maar wil ook graag dat voorkomen wordt dat huiskatten en hun eigenaren onterecht de dupe zijn. Een effectieve manier om de populatie van zwerfkatten en verwilderde katten op een goede manier in de hand te houden is de TNR-methode: Trap, Neuter and Return. Dit betekent dat de dieren worden gevangen, geneutraliseerd en worden teruggeplaatst. Het is de meest effectieve én diervriendelijke methode om het aantal zwerfkatten en verwilderde katten terug te dringen en in de hand te houden.

De voordelen van de TNR-methode zijn:
• de populatie breidt zich niet verder uit en blijft stabiel;
• er worden geen kittens meer geboren;
• nieuwe niet-steriele katten zullen door de steriele groep niet geaccepteerd worden;
• de overlast voor omwonenden wordt beduidend minder door de veranderde hormoonhuishouding van de kat;

1. Heeft het College getallen van het aantal katten dat in onze gemeente doodgeschoten dan wel niet-dodelijk verwond is?
2. Zijn er in onze gemeente meldingen binnengekomen van katteneigenaren van wie de katten verwond dan wel gedood zijn?
3. Soms worden tamme katten voor verwilderde en zwerfkatten aangezien en worden deze dieren ten onrechte gedood. Wat vindt u hiervan en ziet u voor de gemeente een rol weggelegd om hiertegen maatregelen te treffen om dit te voorkomen? Zo ja welke? Zo nee, waarom niet?
4. Bent u met ons van mening dat het doden en verwonden van deze dieren, waarna ze soms verminkt en gewond achterblijven, gepaard gaat met veel dierenleed?
5. Is het College bereid een lobby te voeren bij de provincie Fryslân om het toestaan van afschot van verwilderde katten terug te draaien en te vervangen door bijvoorbeeld de TNR-methode?

We zien de reactie op bovenstaande vragen graag zo spoedig mogelijk tegemoet.

Namens de Partij voor de Dieren,
Caroline de Groot en Tamara Kloosterman

Indiendatum: aug. 2018
Antwoorddatum: 9 okt. 2018

  1. Het afschieten van verwilderde katten wordt in Fryslân uitgevoerd door Wildbeheereenheden (WBE’s) die ieder werkzaam zijn in een eigen gebied. Er zijn zes WBE’s wiens werkgebied (gedeeltelijk) binnen de gemeente Leeuwarden liggen, die op grond van provinciaal en landelijk beleid verwilderde katten afschieten. Omdat het werkgebied van een WBE meerdere gemeenten kan overlappen, is het niet bekend of en hoeveel verwilderde katten binnen de grenzen van de gemeente Leeuwarden zijn geschoten.

2. Nee, er zijn in onze gemeente vanaf 2015 tot op heden geen meldingen binnengekomen of geregistreerd van katteneigenaren over doodgeschoten of door hagel verwonde katten. Ookbij Dierenopvang De Wissel en de Dierenambulance de Wissel zijn geen incidenten van door hagel verwonde dan wel doodgeschoten (verwilderde) katten geregistreerd.

3. Een verwilderde kat is juridisch, maar ook feitelijkgezien een heel ander dier dan een gewone wilde loslopende kat. Het is dus zaak dat jagers het verschil goed herkennen om een strafbaar feit te voorkomen. De gemeente heeft met 3 WBE’s overeenkomsten gesloten en beheerplannen opgesteld. Daarin is opgenomen dat op de gemeentegrond Leeuwarden geen verwilderde katten worden afgeschoten. Of dat op particulier grondgebied binnen de gemeente wel gebeurt, kunnen wij niet nagaan.

4. Ja, het verminkt en gewond achterlaten van dieren veroorzaakt veel dierenleed. De opvang van
gewonde zwerfdieren en het ophalen van kadavers is ondergebracht bij deskundige organisaties.

5. Wij gaan geen lobby voeren. De reden van het afschieten is dat de populatie weidevogels erg
terugloopt doordat verwilderde katten nesten plunderen. Met de TNR-methode daalt het aantal
verwilderde katten niet en blijft de bedreiging van de weidevogels bestaan. Overigens heeft de
gemeente samen met De Wissel wel een aantal keren de TNR-methode toegepast bij overlast van zwerfkatten in de wijken.Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer