Schrif­te­lijke vragen alter­na­tieven vuur­werk­verbod


Indiendatum: nov. 2020

Schriftelijke vragen van de fracties van de PvdD en PALGroenLinks Leeuwarden aan het College van B&W als bedoeld in artikel 41 van het reglement van orde voor raadsvergaderingen van Leeuwarden.

Leeuwarden, 19 november 2020

Betreft: vuurwerkverbod en eventuele alternatieven

Geacht college,

Op vrijdag 13 november j.l. heeft het kabinet vanwege de coronacrisis besloten tot een algeheel vuurwerkverbod voor de jaarwisseling 2020-2021. Belangrijkste reden hiervoor is het verlichten van de druk op ziekenhuizen en zorg- en hulpverleners.

Hoewel dit besluit brede steun krijgt (niet alleen bij burgers, maar onder andere ook binnen de Veiligheidsregio’s, diverse politieke partijen, natuur- en milieuorganisaties en bij de zorg- en hulpverleners zelf!), is er in de samenleving (ook in Leeuwarden) onvrede, onbegrip en zelfs verzet bij fervente vuurwerkliefhebbers en hun toeleveranciers (zie o.a. LC 18 -11-20 ‘Vuurwerkliefhebbers knallen uit protest hun voorraad de lucht in’).

De fracties van de Partij voor de Dieren en PAL GroenLinks vrezen dan ook dat het verbod (al dan niet op grote schaal) geschonden zal worden. Volgens onze fracties is het daarom van groot belang dat het vuurwerkverbod tijdig en uitgebreid met onze burgers wordt gecommuniceerd en toegelicht, zowel langs de traditionele kanalen als via sociale media.

Het kweken van draagvlak voor het vuurwerkverbod kan ons inziens bevorderd worden door burgers – bijvoorbeeld door een oproep hiertoe aan diverse plaatselijke verenigingen zoals Dorpsbelangen – actief mee te laten denken over eventuele alternatieven voor vuurwerk, uiteraard met inachtneming van de beperkende coronamaatregelen. Ook de kinderburgemeester, Karlijn de Snoo, zou voor haar (12-) achterban een oproep kunnen doen.

Graag leggen wij de volgende vragen aan het college voor:

1. Deelt u onze vrees voor (grootschalige) schending van het vuurwerkverbod rond de jaarwisseling 2020-2021? Zo nee, waarom niet? Zo ja:

- Welke voornemens heeft het college om deze (mogelijke) schending tot een minimum te beperken?

- Maakt u daarbij ook gebruik van communicatiemiddelen? Zo ja, welke en wanneer wordt daarmee begonnen?

Uit de landelijke media hebben wij vernomen dat carbid massaal wordt ingekocht als alternatief voor vuurwerk, hetgeen wij niet anders kunnen duiden dan als een averechtse ontwikkeling. Experts waarschuwen: het vuurwerkverbod is dan wel bedoeld om de ziekenhuizen te ontlasten, maar carbid kan minstens zo gevaarlijk zijn. Ook de Nederlandse BOA Bond vindt uit monde van bestuurder Eric Lakenman dat carbidschieten rond de jaarwisseling om veiligheidsredenen niet door zou mogen gaan. Daarnaast reageren dieren heftig op zowel vuurwerk als op carbid.

2.​Bent u het met onze fracties eens dat het, in verband met het bovenstaande, aangewezen is om maatregelen te treffen ten aanzien van de omvang en de vorm van het carbidschieten dit jaar?

Zo ja: Welke maatregelen worden daartoe genomen?

3. Hoe denkt het college over het aandragen van alternatieven voor vuurwerk door burgers en verenigingen? (Te denken valt aan een lasershow vanuit de Achmeatoren, het luiden van kerkklokken etc.)

4. Heeft het college zelf ook al nagedacht over eventuele alternatieven om het nieuwe jaar in te luiden?

Graag vernemen wij uw reactie op zo kort mogelijke termijn.

Namens de Partij voor de Dieren, ​​​Petra Vlutters

Caroline de Groot ​​​​​PAL GroenLinks

PS De eindredactie van deze vragen was al gedaan toen bijgaand bericht verscheen op de site van de Leeuwarder Courant, hetgeen wij beschouwen als een QED voor onze vragen!

https://www.lc.nl/binnenland/Voorzitter-veiligheidsberaad-organiseer-oudjaarsfeestjes-voor-jeugd-anders-komt-veiligheid-in-geding-26213848.html

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer