Schrif­te­lijke vragen bijtin­ci­denten


Indiendatum: 22 nov. 2021

Schriftelijke vragen van de PvdD-fractie Leeuwarden aan het College van B&W als bedoeld in

artikel 41 van het reglement van orde voor raadsvergaderingen van Leeuwarden.

Leeuwarden, 22 november 2021

Betreft: (bijt-)incidenten met gevaarlijke/hinderlijke honden

Geacht college,

In het raadsvoorstel d.d. 12 oktober 2021, betreffende een partiële aanpassing van de APV, wordt onder meer het volgende gerelateerd: “De afgelopen jaren zijn er steeds meer incidenten geweest met gevaarlijke en hinderlijke honden. Bijtincidenten zorgden voor onveiligheidsgevoelens en verdriet. Met de bestaande artikelen in de APV kon hier onvoldoende tegen worden ondernomen. Daarom zijn de artikelen aangepast en nieuwe artikelen toegevoegd.”

De Partij voor de Dieren heeft naar aanleiding hiervan de volgende vragen voor het college:

Kunt u aangeven hoeveel klachten/meldingen er zijn geregistreerd in de afgelopen twee jaar?

Kunt u aangeven wat de aard van deze meldingen is geweest?

Vindt er een koppeling plaats van registratie van incidenten met ziekenhuizen, huisartsen en dierenartsen?

Het Ministerie van LNV werkt samen met een aantal gemeenten en politie om een landelijk registratiesysteem van bijtincidenten met honden op te zetten.[1]

Is de gemeente Leeuwarden bij het opzetten van dit systeem betrokken? Zo nee, overweegt Leeuwarden een eigen klachtenmeldpunt over bijtincidenten met honden in te richten? Zo nee, waarom niet?

In de Coronaperiode zijn er vele zgn. “corona”-honden aangeschaft. Tegelijkertijd waren, door coronamaatregelen, de hondenscholen gesloten. Puppy’s die in de inprentingsfase zitten hebben enorm veel baat bij trainingen.

Is bekend of het niet kunnen volgen van puppytrainingen geleid heeft tot een toename van het aantal bijtincidenten?

In de toekomstige APV zal de regelgeving rond bijtincidenten (artikelen 2:59 en 2:59-a t/m d) vooral betrekking hebben op de inperking van de bewegingsvrijheid van het dier, bijvoorbeeld door een (door de burgemeester) opgelegd muilkorf-/aanlijngebod of een gebiedsverbod.

De Partij voor de Dieren zou graag zien dat er ook aandacht is voor maatregelen, die gericht zijn op gedragsverandering van de hond. Gemeenten kunnen eigenaren van honden met een (hoog) risico op gevaarlijk gedrag verplichten een cursus te volgen. Voor toezichthouders is een digitale cursus ontwikkeld.[2]

  1. Is de burgemeester bereid om eigenaren van agressieve honden na een bijtincident te verplichten een hondenopvoedcursus te laten volgen? Zo nee, waarom niet?

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag binnen de gebruikelijke termijn tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de Partij voor de Dieren Leeuwarden,

Esther de Jong

Caroline de Groot


[1] https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/dierenwelzijn/aanpak-hoog-risico-honden

[2] https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/dierenwelzijn/aanpak-hoog-risico-honden

Indiendatum: 22 nov. 2021
Antwoorddatum: 14 dec. 2020

Antwoord van de burgemeester op schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 41, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad der gemeente Leeuwarden, ingediend op 22 november 2021. De vragen zijn afkomstig van de Partij voor de Dieren en gaan over (bijt)incidenten met gevaarlijke honden.

Hoewel de vragen zijn gesteld aan het college van burgemeester en wethouders, beantwoordt de burgemeester deze vragen. De reden daarvoor is dat de vragen betrekking hebben op een bevoegdheid van de burgemeester en niet op een bevoegdheid van het college van B&W. De burgemeester is dus het aangewezen bestuursorgaan om deze vragen te beantwoorden.

Vragen

1. Kunt u aangeven hoeveel klachten/meldingen er zijn geregistreerd in de afgelopen twee jaar? Kunt u aangeven wat de aard van deze meldingen is geweest? Vindt er een koppeling plaats van registratie van incidenten met ziekenhuizen, huisartsen en dierenartsen?

2. Is de gemeente Leeuwarden bij het opzetten van dit registratie systeem betrokken? Zo nee, overweegt Leeuwarden een eigen klachtenmeldpunt over bijtincidenten met honden in te richten? Zo nee, waarom niet?

3. Is bekend of het niet kunnen volgen van puppytrainingen geleid heeft tot een toename van het aantal bijtincidenten?

4. Is de burgemeester bereid om eigenaren van agressieve honden na een bijtincident te verplichten een hondenopvoedcursus te laten volgen? Zo nee, waarom niet?

Antwoorden

Over de periode 1 januari 2020 tot en met heden zijn er 46 meldingen bekend

Bijtincidenten tussen hond en een ander dier en/of mens Nee

Nee, de gemeente is niet bij het opzetten van dit systeem betrokken. Meldingen van bijtincidenten worden gemeld bij het Meldpunt Overlast Leeuwarden (MOL) en de politie. Wanneer er melding van een bijtincident bij de politie wordt gedaan, stuurt de politie de melding door naar het MOL. Soms wordt een melding van een bijtincident bij de politie rechtstreeks aan JVZ doorgegeven.

Dat is niet bekend.

De huidige procedure is als volgt: als een agressieve hond een bijtincident veroorzaakt wordt contact gezocht met de eigenaar/houder van deze hond en wordt gevraagd of men bereid is mee te werken aan een gedragsconsult voor de hond. Het gedragsconsult wordt door een geaccrediteerd gedragstherapeut voor dieren afgenomen. Hieraan zijn voor de eigenaar/houder van de hond géén kosten verbonden. Een vervolg op dit consult of een intensieve training komt wel voor rekening van de eigenaar/houder. Van het gedragsconsult wordt een rapportage opgemaakt. Aan de hand van deze rapportage beoordeelt de burgemeester of een maatregel bijvoorbeeld in de vorm van een aanlijn-Blad 2 2021-101266

en of muilkorfgebod aan de orde is. Indien een eigenaar/houder niet mee wil werken aan deze kosteloze anamnese, wordt door de burgemeester een maatregel opgelegd die passend is bij het incident. Vanuit veiligheidsoverwegingen zal dit in de praktijk vaak een aanlijn- en muilkorfgebod zijn. Het is niet mogelijk om naast een dergelijke maatregel ook een hondenopvoedcursus te verplichten. Een dergelijke cursus zal alleen het gewenste effect sorteren als de eigenaar/houder van de hond gemotiveerd deelneemt. Uiteraard wordt een training met de hond wel dringend geadviseerd. Hierover ontvangt de eigenaar/ houder van de hond ook informatie van de geaccrediteerde gedragstherapeut.

Leeuwarden, 14 december 2021,

de burgemeester. {{Signer1}}

*Dit document is rechtsgeldig digitaal ondertekend.