Schrif­te­lijke vragen fast­food­res­tau­rants


Is er ook in Leeu­warden sprake van een snel stijgende trend?

Indiendatum: sep. 2019

Zaterdag 31 september berichtten verschillende kranten over een onderzoek waaruit bleek dat fastfoodrestaurants in Nederland bezig zijn met een snelle opmars. Zie bijvoorbeeld: https://www.ad.nl/binnenland/g...

In bovenstaand artikel staat: ‘Hoewel zowel het aantal fastfoodrestaurants als het overgewicht in Nederland blijft stijgen, leidt dat bij Nederlandse gemeenten zelf nauwelijks tot ingrijpen. Ondanks aandringen van een grote groep voedingsdeskundigen, voert ruim negentig procent van de zorgwethouders géén beleid om het aantal restaurants met ongezond voedsel te beperken, blijkt uit onderzoek van deze krant.’

Naar aanleiding van bovenstaande stelt de Partij voor de Dieren de volgende vragen.

1. Is het college bekend met bovenstaand onderzoek?

2. In het artikel van het AD staat: ‘Zeven op de tien zorgwethouders zien in de verkrijgbaarheid van een vette hap géén uitgesproken probleem. Slechts dertig procent onderschrijft de stelling dat de aanwezigheid van fastfoodrestaurants slecht is voor de gezondheid van de inwoners.’ Wat is de mening van het college ten aanzien van deze stelling?

3. Hoeveel fastfoodrestaurants zijn er op dit moment in de gemeente Leeuwarden? Is daarbij de afgelopen jaren ook sprake geweest van een (snel) stijgende trend?

4. Hoe verhoudt het aantal fastfoodrestaurants zich tot het gemiddelde aantal in andere vergelijkbare plaatsen dan wel gemeenten?

5. Heeft de gemeente een beleid ten aanzien van (het aantal) fastfoodrestaurants?

6. In het het bericht van het AD staat: ‘Deskundigen, onder wie de directeur van het Voedingscentrum, riepen gemeenten al op de ‘invasie van fastfoodketens’ een halt toe te roepen. Gemeenten kunnen in hun bestemmingsplan bijvoorbeeld vastleggen waar wel en waar geen fastfoodrestaurants mogen komen, al zitten aan die maatregel haken en ogen.’ Wat is ten aanzien hiervan de houding van het college?

7. Is het college met de Partij voor de Dieren van mening dat van fastfoodrestaurants in de buurt van scholen geweerd zouden moeten worden, om zo het ‘snacken’ bij de jeugd te ontmoedigen? Zo ja, maakt het college hier ook actief werk van?

Graag ontvangen we binnen de termijn uw reactie.

Met diervriendelijke groet,

Caroline de Groot en Tamara Kloosterman

1. Ja, wij zijn bekend met dit onderzoek.

2. In de gemeentelijke nota ‘samen bewegen naar een gezonde gemeente’ (november 2018) hebben wij opgenomen dat wij willen bereiken dat het maken van gezonde (leefstijl-)keuzes de gewoonste zaak van wereld wordt, tegen de achtergrond van de talloze, niet noodzakelijkerwijs gezonde, verleidingen waar inwoners dagelijks aan bloot staan, “van roken tot en met alcohol en van fastfood tot en met energydrinks”. Tegelijkertijd weten we dat een restrictief beleid niet altijd tot de gewenste maatschappelijke resultaten leidt. De genoemde nota beschrijft dat we ernaar streven inwoners te verleiden gezonde keuzes te maken, niet door hen te ontdoen van de verleidingen van fastfood.

3. Volgens data van HorecaDNA heeft Leeuwarden 481 m2 aan verhuurbare vloeroppervlakte (vvo) aan fastservice1 per 10.000 inwoners (data 2018). We hebben geen recente data over trends en ontwikkelingen.

4. Leeuwarden behoort tot de gemeenten met de laagste dichtheid fastservice restaurants, afgezet tegen het aantal inwoners. Enkel in de gemeenten Westland, Alphen aan den Rijn, Zoetermeer en Emmen is het aanbod fastservice lager. In veel andere vergelijkbare gemeenten ligt het aanbod juist aanzienlijk hoger.

5. Nee, de gemeente Leeuwarden heeft geen actief beleid ten aanzien van fastfoodrestaurants.

6Er wordt momenteel al een actief horecabeleid gevoerd. Voor nieuwvestiging worden hierbij specifieke horecacategorieën en bijbehorende zoneringen gehanteerd. Er wordt zorggedragen voor marktdynamiek, een diversiteit van horecaformules en een attractieve (binnen-)stad en gemeente. Hierbij is ook aandacht voor een goed woon- en leefklimaat.
Met de antwoord op de vragen 2 en 4 in gedachten, vindt het College het niet noodzakelijk een restrictief beleid ten aanzien van fastfoodrestaurants te voeren. Het weren van fastfoodrestaurants rondom bepaalde plekken hoeft niet automatisch tot gezonder gedrag te leiden en relatief gezien heeft Leeuwarden al een zeer laag aantal fastfoodrestaurants. In de aankomende omgevingsvisie is het thema gezondheid een belangrijk thema en zullen afwegingen rondom publieke gezondheid een prominente plek krijgen in de ruimtelijke ordening. Ook werken we al met een lokale Voedselagenda.