Schrif­te­lijke vragen gevolgen bebouwing Houns­polder


Indiendatum: 16 feb. 2021

Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders zoals bedoeld in artikel 41, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergadering van de Raad der Gemeente Leeuwarden.

Datum: 10 februari 2021

Onderwerp: Gevolgen bebouwing nabijheid Hounspolder.

Inleiding

Op 10 december 2020 stond er in de LC een “Te Gast” van de hand van wethouder De Haan. Op 15 december ontvingen we een mail van de vereniging Milieudefensie afdeling Leeuwarden met een reactie daarop. De fractie van Gemeentebelangen heeft deze reactie aan de wethouder voorgelegd om een weerwoord. Wethouder De Haan heeft de raad op 16 december zijn reactie gemaild. Onze fracties (Gemeentebelangen en Partij voor de Dieren) hebben vervolgens een gesprek gevoerd met de vereniging Milieudefensie afdeling Leeuwarden.

Naar aanleiding van de ontvangen informatie willen we u de volgende vragen stellen:

1. Op 7 mei heeft u een rapport ontvangen van Altenburg & Wymenga (ecologisch onderzoek bv) getiteld en als inhoud “Weidevogeladvies Polder De Houn in relatie tot woningbouw in buurschap De Hem”.

a. Is het juist dat de gemeenteraad dit rapport niet ontvangen heeft? Zo ja, waarom niet?

b. Volgens onze informatie is dit rapport niet gedeeld met de klankbordgroep voor haar bijeenkomst begin juni 2020? Indien dit juist is, waarom niet?

c. Wat is de juridische status van dit rapport? Kan de gemeente de uitkomsten van het rapport naast zich neerleggen?

d. In de mail van wethouder De Haan d.d. 16 december 2020 wordt gesteld: “In het door Milieudefensie aangehaalde rapport van A&W is de vraag beantwoord wat het theoretisch effect is van bouwactiviteiten op weidevogels.” Verder stelt de wethouder “dat de natuur zich niet laat sturen vanuit de theorie”. Hij onderbouwt dat met de mededeling dat de weidevogels zich hier nog prima thuis voelen ondanks de korte afstand van ca. 70-80 meter van de huidige bebouwing van Goutum. Dat heeft ons inziens toch iets weg van “mijn grootvader rookte en is 100 geworden dus de gevolgen van roken zijn theoretische effecten.” Wij achten dat onvoldoende. Kunt u ons uitvoeriger motiveren waarom de wethouder op deze wijze het rapport bagatelliseert?

2. In het verleden is er een financiële bijdrage Weidecompensatie betaald. Milieudefensie stelt dat deze compensatiegebieden niet goed werken als alternatief verblijfsgebied en de dat afspraken slechts een geldigheidsduur hebben van 12 jaar.a. Wat zijn de gevolgen voor de weidevogelstand geweest van het “verhuizen” van hun gebied via de compensatieregeling.b. Klopt het dat deze compensatieregeling een beperkte duur heeft? Zo ja, wat gebeurt er als deze termijn verlopen is?3. Wethouder de Haan stelt in zijn reactie: “We hebben, in de bijna 2 jaar die we onderweg zijn met de ontwikkeling van de Hem, gemerkt dat Milieudefensie niet actief meedoet in ons participatietraject maar een andere weg van communicatie heeft gekozen, veelal direct richting uw raad. Hierdoor is het voeren van een gesprek op inhoud, wat door mij en de dienst actief is aangeboden, er in de eerste voorbereidingen niet geweest.” Milieudefensie herkent zich daar niet in.a. Bent u bereid de contacten met Milieudefensie te herstellen? Zo nee, waarom niet?b. Wanneer is door u en de dienst actief een aanbod gedaan om tot een inhoudelijk gesprek te komen en wanneer en hoe is daar door Milieudefensie op gereageerd? Zijn er eisen die u stelt aan deelname aan de klankbordgroep of bij participatie in dit soort trajecten? Zo ja, welke eisen zijn dat?

Wij verwachten dat u deze vragen z.s.m. maar in ieder geval binnen de gestelde termijn kunt beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

namens de fracties van Gemeentebelangen Leeuwarden en Partij voor de Dieren,

Sikko Klaver (Gemeentebelangen Leeuwarden) en Caroline de Groot (Partij voor de Dieren).

1a. Het klopt dat de gemeenteraad dit rapport nog niet heeft ontvangen. Er worden diverse onderzoeken uitgevoerd die dienen als input en onderbouwing voor het op te stellen bestemmingsplan voor het buurtschap De Hem. De rapporten worden zoals gebruikelijk opgenomen in de bijlage bij het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan zal te zijner tijd worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

b. Het rapport is niet actief gedeeld met de klankbord, maar later wel op verzoek verstrekt. Wel is over de inhoudelijke uitkomst discussie gevoerd (breedte van de zone en de inrichting van de zone).

c. Het rapport betreft een advies en heeft geen formele status. Het advies is opgevolgd en verwerkt in het stedenbouwkundig plan.

d. Wethouder De Haan bagatelliseert het rapport niet, hij maakt een totaalafweging. Bedoeld wordt dat in het rapport wordt verwezen naar een lijst met standaard verstoringsafstanden tussen bepaalde functies en weidevogelgebieden. In het geval van ‘bebouwde kom’ bedraagt de standaard verstoringsafstand 300 meter. Zowel de 300 meter verstoringsafstand (zone) van het dorp Goutum als die van het buurtschap Wiarda vallen over de Hounspolder. Echter, in de Hounspolder zitten en broeden nog steeds weidevogels. Dit wordt bedoeld met het verschil tussen de theorie en de praktijk.

2a. Provincie Fryslân is het bevoegd gezag als het gaat om weidevogels. Binnen het gebied van De Zuidlanden waren ooit door de Provincie aangewezen ‘weidevogelgebieden’. Sinds de gemeente compensatie heeft betaald aan de Provincie, heeft de Provincie haar beleidsdocumenten aangepast en de aanduiding ‘weidevogelgebieden’ van de gronden in De Zuidlanden verwijderd van de kaart. Hiermee is er geen formele belemmering voor woningbouw in De Zuidlanden en specifiek in De Hem. Op zeer korte afstand van De Zuidlanden is de Himpensermarpolder als weidevogelgebied aangewezen.
Doordat gekozen is om in de Hounspolder een bepaalde wijze van beheer te kiezen, is dit gebied geschikt gebleven voor weidevogels en zitten hier nog steeds weidevogels. In 2013 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de effectiviteit van de weidevogelcompensatiegebieden
rond Leeuwarden.
b. De compensatieregeling is een afkoop voor
altijd. Met compensatiegelden wordt een nieuw gebied geschikt gemaakt voor weidevogels. Nadat het geschikt gemaakt is voor weidevogels, en formeel is aangewezen als weidevogelgebied, blijft dat zo. Daar is geen termijn aan verbonden. In de regeling wordt wel een termijn van 12 jaar benoemd. Echter, dit gaat over de manier waarop de hoogte van de afkoopsom wordt bepaald. Citaat uit de compensatieregeling Weidevogels Provincie Fryslân:
“Het compensatiebedrag per hectare verloren gegaan weidevogelareaal bestaat uit twaalf jaarvergoedingen als bedoeld in artikel 3.1.7, tweede lid, van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer voor agrarisch beheerpakket A01.01.01c Weidevogelgrasland met rustperiode van 1 april tot 15 juni, verhoogd met een opslag van 7,5% voor administratiekosten”.
“Met het geld uit het Weidevogelcompensatiefonds gaan GS op zoek naar geschikt areaal om de compensatie fysiek te laten plaatsvinden. Deze fysieke compensatie gaat de reikwijdte van deze regeling te buiten”.

3a. Wij staan open voor contact met Milieudefensie en hebben dat ook kenbaar gemaakt. Zo zijn we ook op de uitnodiging van Milieudefensie ingegaan om op 2 december jl. met wethouder Wassink en wethouder de Haan op locatie in gesprek te gaan. Het is onze bedoeling alle partijen bij het proces te betrekken.
b. Op 26 mei 2020 heeft er op uitnodiging van de gemeente een overleg plaatsgevonden tussen de gemeente en Milieudefensie, de vogelwacht en dorpsbelang. Doel van dit gesprek was over en weer de belangen uit te wisselen. Milieudefensie is uitgenodigd om mee te doen aan het participatietraject, o.a. voor 30 juni 2020 om mee te praten over het stedenbouwkundige schetsontwerp. Milieudefensie heeft de uitnodiging niet geaccepteerd. Vanaf het moment van de overgang naar concrete planvorming heeft Milieudefensie niet meer deelgenomen.
Op 8 oktober 2020 is er op uitnodiging van de gemeente een inhoudelijk gesprek geweest tussen Milieudefensie en de gemeentelijk projectmanager. De gemeente heeft aangegeven de vragen van Milieudefensie graag te beantwoorden en dat Milieudefensie altijd contact kan opnemen.
Milieudefensie heeft de vraag gesteld of ze mochten deelnemen aan de klankbordgroep op 27 oktober 2020. Dit verzoek is afgewezen, omdat deelname van Milieudefensie in strijd is met de spelregels voor deelname aan de klankbordgroep. De spelregels zijn in overleg met de klankbordgroep tot stand gekomen. De strijdigheid betreft dat deelnemers van de klankbordgroep op persoonlijke titel meedoen.