Schrif­te­lijke vragen hand­having vuur­werk­verbod


Indiendatum: 7 jan. 2021

Leeuwarden, 7 januari 2021

Betreft: handhaving vuurwerkverbod

Tijdens de jaarwisseling 2020-2021 was het verboden vuurwerk te verkopen, te vervoeren, te bezitten en af te steken voor zover zwaarder dan categorie F1. Het verbod is tot stand gekomen op verzoek van onder andere de Tweede Kamer, veiligheidsregio’s, zorgverleners, politie en BOA’s, teneinde de druk op ziekenhuizen, huisartsposten en handhavers op straat te verminderen. Ondanks dit verbod komt nu uit het hele land een beeld naar voren van een jaarwisseling waarin veel vuurwerk is afgestoken in per definitie voor particulieren illegale categorieën (F2 t/m F4). De Leeuwarder Courant bericht in het ‘Liveblog jaarwisseling’: “Brandjes her en der en veel vuurwerk ondanks verbod.” Op 1 januari besteedt de krant (terecht) aandacht aan relschoppers die met een vooropgezet doel agenten met van alles en nog wat bekogelden en waar de Mobiele Eenheid (ME) aan te pas moest komen om de groep uit elkaar te drijven.

De fractie van de Partij voor de Dieren heeft er enerzijds begrip voor als de politie-inzet tijdens een jaarwisseling vooral gericht is op zwaardere delicten. Ook erkennen wij ten volle het belang van de veiligheid van politiemedewerkers. Anderzijds lijkt nu de indruk ontstaan dat het afsteken van knal- en siervuurwerk – ondanks een uitdrukkelijk vuurwerkverbod –massaal gedoogd is, zowel in de stad Leeuwarden als in de omliggende dorpen. Mensen(overlast, letsel), dieren (angst, stress, letsel) en milieu (lucht- en waterverontreiniging door o.a. zware metalen) zijn hierdoor alsnog gedupeerd. Het feit dat er dit jaar minder vuurwerkslachtoffers waren, is naar onze mening meer geluk dan wijsheid.

In verband met het bovenstaande heeft onze fractie vragen aan het college en meer in het bijzonder aan de burgemeester als portefeuillehouder openbare orde.

1. Herkent u het hierboven geschetste beeld van een jaarwisseling waarin (ook in de gemeente Leeuwarden) ondanks het vuurwerkverbod veel illegaal vuurwerk is afgestoken?2. Kan de burgemeester aangeven of er actief is gehandhaafd op het vuurwerkverbod?

– Zo ja, tegen hoeveel mensen is proces-verbaal opgemaakt wegens het bezit en/of afsteken van illegaal vuurwerk? (Vooraf en tijdens de jaarwisseling.)

– Zo nee, waarom niet?

3. Is bekend hoe mensen (en dieren) de afgelopen jaarwisseling hebben ervaren op plaatsen die het college in voorgaande jaren had aangewezen als vuurwerkvrije zones? (M.a.w. rond verzorgingshuizen en dierenverblijven).

4. Wat betreft de jaarlijkse voorlichting over de Oudejaarsnacht in de Huis-aan-Huiskrant van Leeuwarden 23 december jl.:

- Waarom is slechts informatie verstrekt over (de achtergrond van) het vuurwerkverbod en niet – vanwege een mogelijke afschrikwekkende/preventievewerking – over de sancties die aan het vuurwerkverbod verbonden zijn? - En waarom is er wel informatie gegeven over het toelaatbare vuurwerk, maar niet over de wijze waarop overtreding van het vuurwerkverbod snel en effectief gemeld kan worden?

5. Ook is er in Leeuwarden geen mogelijkheid geboden om verboden vuurwerk in te leveren. Waarom niet? Bent u van plan dit voor de komende jaarwisseling wel te doen?

6. Burgemeester Buma gaf op 4 januari in het programma WNL Haagse Lobby aan, een algemeen vuurwerkverbod wel te zien zitten. Volgens de heer Buma heeft het vuurwerkverbod van dit jaar effect gehad en moet er gepraat worden over een structureel verbod.

- Doelt de burgemeester hier op een algeheel landelijk verbod of is hij ook bereid hierin met Leeuwarden voorop te lopen (eventueel samen met andere gemeenten)?

Graag vernemen wij uw reactie op zo kort mogelijke termijn.

Namens de Partij voor de Dieren Leeuwarden, GroenLinks Leeuwarden,

Caroline de Groot ​​​​​ Petra Vlutters

1. Herkent u het hierboven geschetste beeld van een jaarwisseling waarin (ook in de gemeente Leeuwarden) ondanks het vuurwerkverbod veel illegaal vuurwerk is afgestoken?

Hoewel er inderdaad geen vuurwerk afgestoken had mogen worden is er over het algemeen in Leeuwarden veel minder vuurwerk afgestoken dan in andere jaren.

2. Kan de burgemeester aangeven of er actief is gehandhaafd op het Zo ja, tegen hoeveel mensen is proces-verbaal opgemaakt wegens vuurwerkverbod?

het bezit en/of afsteken van illegaal vuurwerk? (Vooraf en tijdens de jaarwisseling.)

Zo nee, waarom niet?

Politie Noord Nederland heeft in Fryslân vanaf oktober 2020 actief ingezet op de opsporing van de handel en verkoop van illegaal vuurwerk. Daarnaast heeft de politie net als Stadstoezicht actief ingezet op de handhaving van vuurwerkoverlast.

Voor de politie heeft dit geresulteerd in het volgende:

 21 zaken met totaal 26 verdachten waartegen proces verbaal is opgemaakt.

 In deze zaken is 1070 kg vuurwerk in beslaggenomen.

 Er heeft een grootschalig onderzoek plaatsgevonden naar een vuurwerkhandelaar die vuurwerk verkocht aan particulieren. Hierbij is bestuursdwang uitgevoerd waarna de verkoop van vuurwerk per direct is gestopt.

Voor Stadstoezicht heeft de inzet geresulteerd in drie processen verbaal voor het voorhanden hebben van vuurwerk. Daarnaast is op oudejaarsdag geconstateerd dat een Vuurwerkverkooppunt geopend was voor de verkoop van vuurwerk aan particulieren. Hierop is handhavend opgetreden en de verkoop gestaakt.

3. Is bekend hoe mensen (en dieren) de afgelopen jaarwisseling hebben ervaren op plaatsen die het college in voorgaande jaren had aangewezen als vuurwerkvrije zones? (M.a.w. rond verzorgingshuizen en dierenverblijven).

Nee, dit is ons niet bekend.

4. Wat betreft de jaarlijkse voorlichting over de Oudejaarsnacht in de Huis- aan-Huiskrant van Leeuwarden 23 december jl.:

Vanwege de handhaving van de Coronamaatregelen heeft de taskforce Jeugd - met daarin Stadstoezicht en Politie - goed zicht op overlastgevende jeugd. Het is veelal deze groep die ook vuurwerkoverlast veroorzaakt. De verwachting was dat door hen op

Blad 2

Waarom is slechts informatie verstrekt over (de achtergrond van) het vuurwerkverbod en niet – vanwege een mogelijke afschrikwekkende/preventieve werking – over de sancties die aan het vuurwerkverbod verbonden zijn?

En waarom is er wel informatie gegeven over het toelaatbare vuurwerk, maar niet over de wijze waarop overtreding van het vuurwerkverbod snel en effectief gemeld kan worden?

straat aan te spreken er meer bereikt zou worden dan via berichtgeving in Huis aan Huis.

De informatie over het toelaatbare vuurwerk is genoemd voor gezinnen met (jonge) kinderen omdat met dit vuurwerk de jaarwisseling toch nog wat feestelijk kon verlopen.

Vorig jaar is er extra aandacht gegeven aan vuurwerkoverlast en het melden hiervan. Dat heeft vorig jaar geleid tot een toename van de meldingen. Vanaf oktober 2020 was is er een lichte stijging van het aantal meldingen van vuurwerkoverlast. Daaruit hebben wij opgemaakt dat de wijze waarop overlast – zoals vuurwerkoverlast - gemeld kan worden, bekend is.

5. Ook is er in Leeuwarden geen mogelijkheid geboden om verboden vuurwerk in te leveren. Waarom niet? Bent u van plan dit voor de komende jaarwisseling wel te doen?

De gemeente Leeuwarden beschikt niet over een plaats om vuurwerk te kunnen inleveren die voldoet aan de voorwaarden van het Vuurwerkbesluit. Wij gaan onderzoeken hoe andere gemeenten dit hebben geregeld.

6. Burgemeester Buma gaf op 4 januari in het programma WNL Haagse Lobby aan, een algemeen vuurwerkverbod wel te zien zitten. Volgens de heer Buma heeft het vuurwerkverbod van dit jaar effect gehad en moet er gepraat worden over een structureel verbod.

Doelt de burgemeester hier op een algeheel landelijk verbod of is hij ook bereid hierin met Leeuwarden voorop te lopen (eventueel samen met andere gemeenten)?

Het ontlasten van de ziekenhuizen lag aan de basis van het algeheel vuurwerkverbod. Dit jaar zijn ook daadwerkelijk veel minder vuurwerkslachtoffers geteld. Deze ervaring is bruikbaar voor de discussie over een eventueel algeheel vuurwerkverbod in de toekomst. Deze discussie moet landelijk gevoerd worden, omdat een verbod met alleen een lokale gelding nauwelijks handhaafbaar is.