Schrif­te­lijke vragen huiselijk geweld en dieren­mis­han­deling tijdens corona­crisis


Indiendatum: 3 feb. 2021

Leeuwarden, 3 februari 2021

Betreft: Huiselijk geweld en dierenmishandeling tijdens coronacrisis

Geacht college,

Door de maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus te remmen, zitten kinderen meer thuis, omdat ze niet naar school, sport of andere sociale activiteiten kunnen. Volwassenen werken minder of moeten thuiswerken en hebben nauwelijks ontspanningsmogelijkheden buiten de deur. Hierdoor neemt de kans op huiselijk geweld toe.

In de Leeuwarder Courant van 21 jan. j.l. verscheen een artikel over huiselijk geweld en kindermishandeling. In het artikel geeft de organisatie Veilig Thuis Friesland aan dat er meer telefoontjes binnenkomen omtrent huiselijk geweld en kindermishandeling. Een verband met de coronacrisis (onder andere de lockdown) ligt voor de hand, aldus het artikel.

Al langer is uit onderzoek bekend dat er dat huiselijk geweld kan samengaan met dierenmishandeling. Mishandeling van een huisdier is vaak een opstap gebleken naar geweld tegen menselijke huisgenoten. Ook chanteren geweldplegers hun huisgenoten met het dreigement huisdieren te gaan mishandelen.

De fractie van de Partij voor de Dieren Leeuwarden heeft, naar aanleiding van bovengenoemd LC-artikel, de volgende vragen aan het college:

1. Hoe is de situatie in Leeuwarden op dit moment? Is er inderdaad, zoals in het LC-artikel wordt gesteld, een toename van meldingen en/of signalen van huiselijk geweld? Graag vernemen wij ook specifieke informatie ten aanzien van kinder- en dierenmishandeling.2. (Indien vraag 1 bevestigend beantwoord wordt.) Wat wordt er in Leeuwarden aan publieksvoorlichting gedaan om de burgers bewust te maken van mogelijk huiselijk geweld en/of kindermishandeling en/of dierenmishandeling en om hen aan te sporen bij (sterk) vermoeden hiervan een melding te doen?

In Nederland is het geen uitzondering dat huisdieren worden geweigerd bij opvanglocaties voor slachtoffers van huiselijk geweld. Daardoor blijft chantage via dreiging met huisdiermishandeling mogelijk. Dit leidt ertoe dat niet alleen vrouwen en kinderen maar ook dieren langer dan nodig in gevaarlijke gewelddadige situaties verblijven. Het hebben van huisdieren zou geen obstakel moeten vormen in de beslissing om te vluchten uit een gewelddadige relatie.

3. Kunnen slachtoffers van huiselijk geweld binnen de gemeente Leeuwarden samen met hun huisdier(en) terecht bij Blijf van mijn Lijf huizen of andere opvanghuizen? 4. Zo nee, heeft het college hierover contact, of is het bereid in contact te treden, met de stichting Blijf-van-mijn-dier?

Graag vernemen wij uw antwoorden binnen de gebruikelijke termijn.

Namens de Partij voor de Dieren,

Caroline de Groot

1. De cijfers van de gemeente Leeuwarden laten een genuanceerder beeld zien. Het aantal meldingen en adviezen m.b.t. huiselijk geweld en kindermishandeling, en huisverboden zijn binnen onze gemeente in 2020 niet toegenomen ten opzichte van 2019. Het college volgt nauwgezet de ontwikkelingen samen met Veilig Thuis Friesland en andere ketenpartners en anticipeert waar nodig. Voorafgaand aan het Open Podium van d.d. 10 februari 2021 zijn de (lokale en regionale) cijfers van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling verstrekt.

Het college beschikt niet over de cijfers van dierenmishandeling, omdat deze meldingen via het landelijk meldpunt 114 lopen. Dit meldpunt is ondergebracht bij de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie. Zij schakelen de juiste instantie in, zoals de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming of de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Meldingen m.b.t. dierenwelzijn die via 114 of op andere wijze bij het basisteam van de politie in de gemeente Leeuwarden binnenkomen zijn niet specifiek te herleiden tot meldingen van dierenmishandeling in de privésfeer. Deze meldingen betreffen ook loslopende of uitgebroken dieren, malafide fokkers, verwaarlozing van vee, achterlaten van dieren e.d. De politie neemt waar nodig contact op met een dierenarts of dierenopvang. Het beeld van de politie is dat er niet meer meldingen zijn van dierenmishandeling tijdens de coronacrisis.

Vanuit Veilig Thuis is waar nodig contact met de dierenbescherming of dierenambulance. De professionals bij Veilig Thuis en gebiedsteams krijgen in hun opleiding en deskundigheidsbevordering mee dat dierenmishandeling een signaal is voor mogelijk huiselijk geweld of kindermishandeling.

2. Publieksvoorlichting over huiselijk geweld en kindermishandeling vindt zowel landelijk als in de provincie Friesland plaats, via kanalen als een website www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl, tv- spotjes en programma’s op televisie, huis aan huisbladen en folders. Onlangs hebben we als gemeente deelgenomen aan de campagne ‘Orange the World’ die voluit is belicht in de pers.
Veilig Thuis Friesland verzorgt publieksvoorlichting voor onze regio. Daarnaast is digitaal eenvoudig toegang tot de website en chat van Veilig Thuis. Veilig Thuis is er niet alleen voor het doen van een melding, maar ook voor het vragen van advies.

3. De eerste prioriteit van het college is de slachtoffers een veilige woonsituatie bieden.
In de Vrouwenopvang, waar slachtoffers van huiselijk geweld opgevangen worden, kunnen geen huisdieren opgevangen worden. Ruimten worden hier met andere cliënten gedeeld. Niet alle dieren zijn veilig voor anderen en cliënten kunnen mogelijk allergisch of angstig zijn voor dieren. Daarnaast is de ervaring dat dieren extra onrust in een groep kunnen veroorzaken, terwijl de opvang juist een plek moet zijn waar iedereen tot rust kan komen. In een enkele maatschappelijke opvang voorziening kan maatwerk geboden worden, als een dier het welzijn van de cliënt(en) bevordert, de cliënt goed in staat is voor zichzelf en het dier te zorgen, er goede afspraken gemaakt kunnen worden en de cliënt voldoende middelen heeft voor het onderhoud (voer, dierenarts e.d).

4. De Vrouwenopvang in onze regio (FIER) is bekend met stichting Blijf van mijn Dier. Zij maken hiervan of van dierenpensions als de Wissel, waar nodig gebruik. Als dit geen oplossing is wordt gevraagd of er oplossingen binnen het eigen netwerk (vrienden, familie) zijn.