Schrif­te­lijke vragen levende kerst­stallen


Ook in de gemeente Leeu­warden zijn nog levende kerst­stallen

Indiendatum: dec. 2018

Leeuwarden, 17 december 2018

Betreft: Levende kerststallen

Geacht college,

De fractie van de Partij voor de Dieren constateert dat er de afgelopen tijd op meerdere plekken binnen onze gemeente levende kerststallen zijn geweest. Het gebruik van dieren in levende kerststallen is onze partij al jaren een doorn in het oog. Dikwijls staan de dieren de hele dag in een betrekkelijk krappe ruimte en kunnen ze geen natuurlijke gedrag vertonen. Daarnaast worden ze blootgesteld aan allerlei stressfactoren zoals muziek, veel mensen, drukte en lawaai. Bovendien kan het transport van en naar de kerststal leiden tot nodeloze stress. Onze fractie is van mening dat levende kerststallen al helemaal niet thuis horen in een gemeente met het predikaat ‘Meest diervriendelijke gemeente van Nederland’.

De Partij voor de Dieren stelt dan ook de volgende schriftelijke vragen:

1. Wordt het college altijd op de hoogte gesteld als het voornemen tot het organiseren van een levende kerststal kenbaar wordt gemaakt?

2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat levende kerststallen leiden tot onnodige stress bij dieren?

3. Wat doet de gemeente om het welzijn van de dieren te waarborgen?

4. Heeft het college zicht op de reistijd die door de dieren afgelegd moet worden?

5. Zijn er voorwaarden verbonden (bijv. met betrekking tot de reistijd) aan het verlenen van eventuele vergunningen? Zo ja: welke? Zo nee: waarom niet?

6. Mocht het college van mening zijn dat onvoldoende wetenschappelijk is onderbouwd dat het welzijn van dieren in een levende kerststal wordt aangetast, is het college dan niettemin bereid om alternatieven voor levende kerststallen – zonder het gebruik van dieren – aan te moedigen en evenementen waarbij dieren gebruikt worden, zoals levende kerststallen, te ontmoedigen? Graag een toelichting.

7. Is het college bereid om levende kerststallen in de toekomst te weren uit de gemeente? Waarom wel of niet?

Graag vernemen wij binnen de aangegeven termijn uw reactie.

Namens de Partij voor de Dieren,

Caroline de Groot en Tamara Kloosterman

Indiendatum: dec. 2018
Antwoorddatum: 5 feb. 2019

1. Deze kerststal was onderdeel van het evenement Charles Dickens Kerstmarkt. Daarvoor is een evenementenvergunning aangevraagd, maar daarin is de plaatsing van een levende kerststal niet aangegeven. Dus in dit geval was het college niet op de hoogte.

2. Deze kerststal was onderdeel van het evenement Charles Dickens Kerstmarkt. Daarvoor is een evenementenvergunning aangevraagd, maar daarin is de plaatsing van een levende kerststal niet aangegeven. Dus in dit geval was het college niet op de hoogte.

3. De gemeente heeft dierenwelzijn hoog in het vaandel staan, dit richt zich op de meer voorkomende dierenkwesties in de gemeente. Daarnaast stelt de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren eisen aan de manier waarop dieren moeten worden gehouden en aan hun verzorging, en hebben de eigenaar en de NVWA hierin ook verantwoordelijkheden.

4. Navraag heeft geleerd dat de dieren met een speciaal ingerichte paardentrailer zijn vervoerd vanaf hun klein dierenverblijf in Bears; dat is ca. 20 minuten reistijd.


5. Nee, er zijn (nog) geen voorwaarden gesteld (zie ook antwoord 1). In elk geval wil het college dat, indien er bij evenementen dieren aanwezig zijn, dit kenbaar wordt gemaakt in de vergunningsaanvraag. Daarnaast gaan wij nader onderzoeken wat mogelijkheden zijn binnen de verantwoordelijkheid die wij als gemeente hebben.


6. Het college wil alternatieven aanmoedigen en in voorkomende gevallen in gesprek gaan met organisatoren over het dierenwelzijn.


7. Nee. Een levende kerststal hoeft niet per definitie slecht te zijn voor dieren. Mede gezien de status ‘Meest diervriendelijke gemeente van Nederland’, en het feit dat het college dierenwelzijn belangrijk vindt, wil het college naast het aanmoedigen van alternatieven in goed overleg met organisatoren het dierenwelzijnsaspect bespreken.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer