Schrif­te­lijke vragen mobi­liteit in de ander­hal­ve­meter-samen­leving


Autoluwe binnenstad?

Indiendatum: mei 2020

Leeuwarden, 19 mei 2020

Betreft: Mobiliteit in de anderhalvemeter-samenleving

Eén van de gevolgen van de coronacrisis is de komst van de zgn. ‘anderhalvemeter-samenleving’. Doordat het openbaar vervoer minder personen kan vervoeren en mensen op straat meer ruimte nodig hebben, zijn aanpassingen in de openbare ruimte noodzakelijk om het verkeer op een veilige en gezonde manier te kunnen verwerken. De Nederlandse Fietsersbond heeft een advies uitgebracht aan het Ministerie van IenM over fietsen in de anderhalvemeter-samenleving. (1) Het stuk bevat een pleidooi om meer ruimte te geven aan fietsers en voetgangers. In diverse steden binnen en buiten Europa, wordt als gevolg van het coronavirus versneld aan autoluwe steden gewerkt. Om het OV te ontlasten worden extra (opstel)ruimte voor fietsers gerecreëerd. In Brussel wordt zelfs de hele binnenstad een woonerf met een maximumsnelheid van 20 kilometer per uur. Er worden nieuwe fietspaden aangelegd en automobilisten moeten fietsers en voetgangers voorrang verlenen. (2) Andere voorbeelden zijn Parijs, Milaan en Berlijn. (3) Verschillende steden hebben aangegeven deze aanpak te willen bestendigen.

1 https://files.fietsersbond.nl/...

2 https://nos.nl/collectie/13841...

https://nos.nl/video/2333668-straten-leeg-door-corona-gemeente-brussel-maakt-haast-met-autoluwe-binnenstad.html

3 https://nos.nl/collectie/13841/artikel/2331437-milaan-grijpt-coronacrisis-aan-om-van-autoparadijs-een-fietsstad-te-maken

https://www.verkeersnet.nl/mobiliteitsbeleid/32480/nog-meer-tijdelijke-fietspaden-in-berlijn-in-strijd-tegen-coronavirus/?gdpr=accept

https://www.nrc.nl/nieuws/2020...


De fracties van de Partij voor de Dieren en PAL GroenLinks hebben naar aanleiding hiervan de volgende vragen:

1. Heeft het college kennis genomen bovengenoemde aanbevelingen van de Nederlandse

Fietsersbond?

2. Ziet het college aanleiding om de genoemde aanbevelingen geheel dan wel gedeeltelijk over te nemen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke onderdelen en op welke wijze?

Op 9 maart 2020 is in de Leeuwarder gemeenteraad de Motie Autoluwe Binnenstad Leeuwarden (van PALGroenLinks e.a. partijen) aangenomen.

3. Is de coronacrisis aanleiding voor het college om het autoluw maken van de binnenstad versneld tot uitvoering te brengen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kan het college al aangeven aan welke maatregelen c.q. aan welke locaties gedacht wordt?

Graag vernemen wij binnen de aangegeven termijn uw reactie.

Namens de Partij voor de Dieren, PAL GroenLinks

Caroline de Groot Evert Stellingwerf

Indiendatum: mei 2020
Antwoorddatum: 23 jun. 2020

1. Ja, het college heeft kennis genomen van de aanbevelingen. Er is ook contact geweest met de lokale afdeling van de fietsersbond.

2. Er zijn inmiddels in- en rond de binnenstad maatregelen genomen om op drukke momenten voetgangersstromen te geleiden (Crowd Management). Ook zijn er op drukke locaties met wachtende voetgangers en fietsers reminders op het wegdek aangebracht (zie onderstaande afbeelding). Reminders op het wegdek Op dit moment onderzoeken wij waar eventueel aanvullende (fiets- voetgangers vriendelijke) verkeersmaatregelen getroffen moeten worden om op een verkeersveilige manier de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. De aanbevelingen publicatie; “Fietsen in de anderhalvemetersamenleving” worden daarbij gebruikt als inspiratiebron. De eventuele invoering van de aanvullende maatregelen hangt o.a. af van de (medische)noodzaak in combinatie met de drukte op de fietspaden. Er is daarbij een verschil tussen wachtende fietsers en rijdende fietsers. Wij laten ons hierover adviseren door de GGD Fryslân. De GGD Fryslân geeft op dit moment wel aan dat het niet nodig is om in die situaties waarbij fietsers elkaar inhalen (éénrichtingsverkeer) heel strikt de 1,5m in acht te willen houden. Fietsers passeren elkaar dan kort en hebben weinig tot geen interactie.
Zodra meer duidelijkheid is over eventuele invoering van aanvullende maatregelen zullen wij in contact treden met de lokale afdeling van de fietsersbond.

3. Over de voortgang / planning van het autoluw maken van de binnenstad hebben wij u op 9 juni reeds geïnformeerd.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer