Schrif­te­lijke vragen over geweld tegen vrouwen en opvang van huis­dieren in opvanglo­caties


Indiendatum: 30 nov. 2021

Schriftelijke vragen van de fracties van GroenLinks en Partij voor de Dieren Leeuwarden aan het College van B&W als bedoeld in artikel 41 van het reglement van orde voor raadsvergaderingen van Leeuwarden.

Leeuwarden, 30 november 2021

Betreft: Geweld tegen vrouwen en meisjes

Geacht college,

Op 25 november j.l. is Orange the World (zie ook www.orangetheworld.nl[1]) van start gegaan, de jaarlijkse, internationale VN-campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Dit feit werd diezelfde dag in Friesland onder de aandacht gebracht door Omrop Fryslân[2].

Het verheugt de fracties van GroenLinks en de Partij voor de Dieren dat Leeuwarden één van de plaatsen is die aan de campagne meedoet. Op de Facebookpagina van de gemeente Leeuwarden wordt de campagne benoemd en staat vermeld dat de fontein bij het station en het gemeentehuis oranje worden uitgelicht. Onze fracties vinden dat weliswaar een mooi begin, maar hebben nog enkele vragen aan het college:

  1. Bent u het met onze fracties eens dat de problematiek van geweld tegen vrouwen en meisjes te belangrijk is om alleen door middel van bovengenoemde symbolische acties onder de aandacht te worden gebracht?
  2. Heeft het college ook andere publieksgerichte acties in petto om het belang van de deze problematiek te onderstrepen? Zo ja, welke? En wordt hierbij bijvoorbeeld ook het middelbaar onderwijs meegenomen?

Recent kwam in het nieuws dat Vrouwenopvang Wender in Groningen ook dieren toelaat.[3] Ter toelichting hiervan wordt het volgende naar voren gebracht: ‘Uit onderzoek is namelijk gebleken dat 41 procent van de vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld hun vlucht met gemiddeld een jaar uitstelt vanwege de aanwezigheid van dieren. Omdat dieren niet mee mogen naar de vrouwenopvang, kunnen ze niet anders dan te besluiten om het dier achter te laten (met alle gevolgen van dien) of zelf langer in de gewelddadige situatie te verblijven.’

  1. Kunt u toelichten wat het toelatingsbeleid van huisdieren is in de Vrouwenopvanglocaties binnen de gemeente Leeuwarden?
  2. Indien dieren daar niet zijn toegestaan, bent u dan bereid om – met inachtneming van de onderzoeksresultaten van genoemd onderzoek – ook in Leeuwarden een pilot hiertoe op te zetten? Zo nee, waarom niet?

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag zo spoedig mogelijk – vooral i.v.m. de beperkte duur van de actie ‘Orange the World’, namelijk tot 10 december 2021 - tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens GroenLinks,

Femke Molenaar

Namens de Partij voor de Dieren Leeuwarden,

Caroline de Groot


[1] https://www.orangetheworld.nl/

[2] https://www.omropfryslan.nl/ni...

[3] https://dvhn.nl/groningen/Vrou...

Indiendatum: 30 nov. 2021
Antwoorddatum: 7 dec. 2021

Antwoord van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 41, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad der gemeente Leeuwarden, ingediend op 30 november 2021. De vragen zijn afkomstig van de PvdD en GL en gaan over geweld tegen vrouwen en meisjes.

Vragen

1. Bent u het met onze fracties eens dat de problematiek van geweld tegen vrouwen en meisjes te belangrijk is om alleen door middel van bovengenoemde symbolische acties onder de aandacht te worden gebracht?

Antwoorden

Het college is het eens met de fracties. De aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties staat bij ons hoog in het vaandel. Dat is dan ook de reden dat wij organisaties als het Centrum Seksueel geweld en advies en meldpunt Veilig Thuis subsidiëren. De afgelopen twee jaar heeft de gemeente Leeuwarden tijdens de OTW campagne in samenwerking met de andere Friese gemeenten en ketenpartners aandacht gevraagd voor Veilig Thuis (2020) voor CSG (2021). In deze campagnes zetten we in op het motiveren van burgers om hulp te vragen wanneer zij te maken hebben met geweld in afhankelijkheidsrelaties.

2. Heeft het college ook andere publieksgerichte acties in petto om het belang van deze problematiek te onderstrepen? Zo ja, welke? En wordt hierbij bijvoorbeeld ook het middelbaar onderwijs meegenomen?

Van 8 november tot 1 december heeft de buitenexpositie “Wij… doorbreken de cirkel van geweld” in de Leeuwarder binnenstad gestaan. Ook hier hebben wij via de pers en onze eigen social media kanalen aandacht gevraagd voor geweld in afhankelijkheidsrelaties. De doelstelling van deze expositie was het normaliseren van het praten over geweld in afhankelijkheidsrelaties. De tentoonstelling maakt duidelijk dat het goed is om hulp te vragen en wat je als buitenstaander kan betekenen voor iemand die te maken heeft met geweld. Binnen het regionale project Geweld hoort nergens thuis hebben we aandacht voor sexting en grooming. Hiervoor is de scholing op verschillende basisscholen in Leeuwarden en Friesland al gestart. In het voorjaar start een campagne gericht op ouders. Er wordt een toolkit ontwikkeld voor onderwijspersoneel.

3. Kunt u toelichten wat het toelatingsbeleid van huisdieren is in de Vrouwenopvanglocaties binnen de gemeente Leeuwarden?

4. Indien dieren daar niet zijn toegestaan, bent u dan bereid om – met inachtneming van de onderzoeksresultaten van genoemd

In de Vrouwenopvang kunnen geen huisdieren opgevangen worden. Ruimtes worden hier met andere cliënten gedeeld. Dieren zijn niet in alle situaties veilig voor anderen (bijvoorbeeld kinderen) en cliënten kunnen mogelijk allergisch of angstig zijn voor dieren.

De Vrouwenopvang in onze regio (FIER) is bekend met stichting Blijf van mijn Dier en maakt daar waar nodig gebruik van. Ook wordt er gekeken naar oplossingen binnen het eigen netwerk. Het komtBlad 2

onderzoek – ook in Leeuwarden een pilot hiertoe op te zetten? Zo nee, waarom niet?

bij de Vrouwenopvang niet vaak voor dat cliënten een huisdier hebben. Gezien de vele ontwikkelingen binnen de vrouwenopvang is verder onderzoek op dit moment geen prioriteit voor het college.

Leeuwarden, 7 december 2021, burgemeester en wethouders van Leeuwarden,

burgemeester. {{Signer1}}

secretaris. {{Signer2}}

*Dit document is rechtsgeldig digitaal ondertekend.