Schrif­te­lijke vragen riool­trap­petjes


Indiendatum: 26 okt. 2020

Leeuwarden, oktober 2020

Betreft: uitvoering trappetjes voor kleine dieren in riool

Bij de behandeling van het Gemeentelijk RioleringsPlan op 30 mei 2018 heeft de PvdD gepleit voor het plaatsen van trappetjes voor kleine zoogdieren en amfibieën. Uit onderzoek van RAVON is gebleken dat miljoenen kleine zoogdieren en amfibieën een wrede dood sterven in de Nederlandse riolen. Zij vallen in de zogenaamde kolken, zitten daar vast en sterven vervolgens vaak door uitputting en/of verhongering. Hiervoor is een oplossing bedacht, namelijk het plaatsen van zogenaamde paddentrappen, zodat deze dieren weer zelf naar boven kunnen klimmen.

Wethouder Van Gelder heeft destijds tot onze vreugde toegezegd bovenstaande mee te nemen in de uitvoering van het rioleringsplan. Inmiddels is er een aantal wisselingen in het college geweest en is de PvdD benieuwd hoe het staat met de voortgang op dit punt. Om die reden stellen wij dan ook de volgende vragen:

  1. Zijn er inmiddels dergelijke trappetjes aangelegd in de riolen? Zo ja, hoeveel trappetjes betreft het? Zo nee, waarom niet en wanneer wordt dit uitgevoerd?
  2. Indien de trappetjes zijn geplaatst: is er bewust rekening gehouden met de locatie van de trappetjes in onze stad en gemeente? Zo ja, wat zijn de uitgangspunten daarbij?
  3. Worden de resultaten van dergelijke trappetjes ook bijgehouden, bijvoorbeeld door middel van een voormeting en een nameting? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?
  4. Is het college voornemens om bij succes meer van dergelijke trappetjes te plaatsen? Zo nee, waarom niet?

Alvast hartelijk dank voor de beantwoording van onze vragen.

Indiendatum: 26 okt. 2020
Antwoorddatum: 1 dec. 2020

1. Nee, er zijn geen trappetjes aangelegd in riolen of kolken. De toezegging van destijds is geweest dat dit punt bij de uitvoering bekeken zou worden. In de praktijk komt het in de gemeente Leeuwarden sporadisch voor dat er amfibieën in de kolken worden gesignaleerd. Indien er veel bladeren in kolken zitten wordt het legen extra voorzichtig
uitgevoerd. Ze worden wel bij waterpartijen gesignaleerd waarlangs vaak voet- of fietspaden liggen. Daar zijn dan meestal nauwelijks kolken. Wij laten door Van Hall Larenstein een inventarisatie doen. Afhankelijk van de uitkomsten zullen we beoordelen of er maatregelen nodig zijn.

2. N.v.t.

3. N.v.t.

4. Zie vraag 1.


Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer