Schrif­te­lijke vragen van de PvdD Fractie Leeu­warden over afschot reeën in Leeu­warder Bos


Indiendatum: okt. 2021

Schriftelijke vragen van de PvdD-fractie Leeuwarden aan het College van B&W als bedoeld in

artikel 41 van het reglement van orde voor raadsvergaderingen van Leeuwarden.

Leeuwarden, 20 oktober 2021

Betreft: afschot reeën in Leeuwarder Bos

Geacht college,

Bovenstaand bericht verscheen op 18 oktober op de Facebookpagina van het Leeuwarder Bos. In navolging van Lijst 058 geeft dit bericht ook de fractie van de Partij voor de Dieren aanleiding om hierover (aanvullende) schriftelijke vragen te stellen:

  1. Kunt u bevestigen dat het juist is dat in het Leeuwarder Bos reeën worden bejaagd?
  2. Zo ja, heeft de gemeente Leeuwarden, als eigenaar van het Leeuwarder Bos, hiervoor toestemming verleend?
  3. Zo ja, op basis van welke gronden is toestemming verleend?
  4. Wij gaan er vanuit dat u op de hoogte bent van de wettelijke bepaling dat tot afschot slechts mag worden overgegaan als alternatieve, preventieve maatregelen geen/onvoldoende effect sorteren. Welke maatregelen zijn in dat kader genomen?
  5. Voorts vragen wij ons af of voldaan is aan de voorwaarde dat jagers een jachtgebied van 40 ha aaneengesloten dienen te hebben. (Zie bijvoorbeeld Eisen aan het jachtveld? (jagersvereniging.nl)
  6. Is de gemeenteraad over het voorgenomen besluit tot afschot van reeën in het Leeuwarder Bos geïnformeerd? Zo nee, waarom niet?
  7. Hoe groot is de reeën-populatie in het Leeuwarder Bos?
  8. Tot welke omvang wordt beoogd de populatie terug te brengen?
  9. Deelt u de visie van de Partij voor de Dieren dat de aanwezigheid van reeën in het Leeuwarder Bos, los van de intrinsieke natuurlijke waarde, ook een meerwaarde heeft voor de bezoekers van dit gebied? (Toelichting: deze schuwe dieren houden zich doorgaans schuil in het bos en het waarnemen ervan door natuurminnende bezoekers wordt door hen als iets heel mooi en bijzonder beleefd!)
  10. Deelt u de visie van de Partij voor de Dieren dat afschot van reeën bij de dieren leidt tot stress/paniek waardoor zij het gebied ontvluchten en juist een gevaar kunnen gaan vormen voor het verkeer?

Wij zien de antwoorden op deze vragen – in verband met de actualiteit – graag op zo kort mogelijke termijn tegemoet.

Caroline de Groot en Esther de Jong,

Partij voor de Dieren Leeuwarden

Indiendatum: okt. 2021
Antwoorddatum: 16 nov. 2021

1. Nee. Het is ons niet bekend dat er wordt gejaagd in het Leeuwarder Bos.

2. Nee, er is geen toestemming voor jacht.

3. N.v.t., zie antwoord vraag 2.

4. Ja, daar zijn wij van op de hoogte. Langs de Havanklaan zijn langs de rijweg reflectoren geplaatst, in het bos zijn er houtstapels (t.b.v. dekking) gemaakt en rondom de volkstuinen zijn er palen en draad (touw/reflectoren) aangebracht.

5. N.v.t., zie antwoord vraag 2.

6. N.v.t., zie antwoord vraag 2.

7. Bij de laatste telling uit 2020 bestond de populatie uit circa 80 reeën.

8. N.v.t., er is geen doelstand vastgesteld en dit is tevens geen wettelijke reden voor de provincie voor afschot.

9. Ja, het college deelt deze mening.

10. In het algemeen is het zo dat dieren binnen een terrein waar afschot plaatsvindt zich meer verspreiden en zich proberen te verstoppen.