Schrif­te­lijke vragen vogel­griep


Indiendatum: 22 nov. 2021

Schriftelijke vragen van de PvdD-fractie Leeuwarden aan het College van B&W als bedoeld in

artikel 41 van het reglement van orde voor raadsvergaderingen van Leeuwarden.

Leeuwarden, 22 november 2021

Betreft: vogelgriep nabij onze gemeentegrenzen

Geacht college,

Op 14 november j.l. werd bekend dat er vogelgriep is vastgesteld op een bedrijf in Tzum, in onze buurgemeente Waadhoeke. De Leeuwarder Courant berichtte dat hierdoor meer dan 120.000 kuikens ‘geruimd’ werden.[1] Het gaat hier niet alleen om zieke dieren, maar ook om gezonde dieren die preventief worden gedood.

Vogelgriep is net als Corona een zoönose, een ziekte die van dier op mens over kan springen.
De ziekte is dus voor mens en dier gevaarlijk.

De fractie van de Partij voor de Dieren constateert dat de vogelgriep nu de grenzen van onze eigen gemeente is genaderd en heeft in verband daarmee de volgende vragen aan het college:

 1. Op hoeveel (en welke) locaties is er binnen onze gemeente kans op een uitbraak van vogelgriep?
 2. Klopt onze verwachting dat er een draaiboek ‘Vogelgriep’ binnen de Veiligheidsregio Friesland (hierna VRF) klaarligt?

Op de website van VRF is informatie omtrent de uitbraak van vogelgriep te lezen.[2] De fractie van de Partij voor de Dieren vindt het opmerkelijk dat hierop – ook na de update van 15 november – nog niets te lezen valt over maatregelen betreffende jacht en beheer. In het verleden werd hiervan erkend dat deze bijdragen aan verspreiding van de vogelgriep, door het opjagen van dieren en de bewegingen van de jagers. De jacht werd daarom toentertijd aan banden gelegd.

 1. VRF riep in 2016 jagers op niet het veld in te gaan vanwege
  vogelgriep.[3] Bent u het met onze fractie eens dat het tijd is om deze maatregel nu opnieuw te nemen, ter voorkoming van verdere verspreiding van vogelgriep? Zo ja, bent u bereid binnen de VRF hierop aan te dringen? Zo nee, waarom niet?
 2. Virologen waarschuwen dat vogelgriep veel dodelijker kan zijn dan de pandemie
  die we nu hebben, als vogelgriep in pluimveehouderijen muteert en vervolgens
  besmettelijk kan zijn van mens op mens, wat nu nog niet het geval is. Bent u het
  met de Partij voor de Dieren eens dat pluimveehouderijen ook hierdoor een
  gevaar zijn voor de volksgezondheid en dat de pluimveehouderij hierom heel snel
  moet worden afgebouwd? Zo ja, op welke wijze spant u zich hiervoor in? Zo nee,
  waarom levert u deze inspanning niet?
 3. Welke rol ziet u voor zichzelf als lid van VRF weggelegd in het kader van het voorkomen
  van pandemieën?

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag zo spoedig mogelijk tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de Partij voor de Dieren Leeuwarden,

Caroline de Groot

Esther de Jong


[1] https://lc.nl/friesland/Vogelgriep-vastgesteld-op-pluimveebedrijf-in-Tzum-meer-dan-120.000-kuikens-geruimd-27158419.html

[2] https://www.veiligheidsregiofryslan.nl/wat-kun-jij-doen/vogelgriep-in-frysl%C3%A2n/

[3] https://www.omropfryslan.nl/nieuws/682986-veiligheidsregio-roept-jagers-op-het-veld-niet-te-gaan

Indiendatum: 22 nov. 2021
Antwoorddatum: 11 jan. 2022

Antwoord van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 41, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad der gemeente Leeuwarden, ingediend op 22 november 2021. De vragen zijn afkomstig van PvdD en gaan over vogelgriep nabij onze gemeentegrenzen.

Vragen

1. Op hoeveel (en welke) locaties is er binnen onze gemeente kans op een uitbraak van vogelgriep?

Antwoorden

Dat is niet exact in een getal uit te drukken. Vogelgriep kan plaatsvinden binnen een bedrijf, zoals in Tzum, of bij een bepaalde voorziening, zoals een kinderboerderij. Maar er kan ook vogelgriep worden geconstateerd bij wilde vogels, die zich bevinden in de openbare ruimte of in openbare wateren.

2. Klopt onze verwachting dat er een draaiboek ‘Vogelgriep’ binnen de Veiligheidsregio Friesland (hierna VRF) klaarligt?

3. VRF riep in 2016 jagers op niet het veld in te gaan vanwege vogelgriep. Bent u het met onze fractie eens dat het tijd is om deze maatregel nu opnieuw te nemen, ter voorkoming van verdere verspreiding van vogelgriep? Zo ja, bent u bereid binnen de VRF hierop aan te dringen? Zo nee, waarom niet?

4. Virologen waarschuwen dat vogelgriep veel dodelijker kan zijn dan de pandemie die we nu hebben, als vogelgriep in pluimveehouderijen muteert en vervolgens besmettelijk kan zijn van mens op mens, wat nu nog niet het geval is. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat pluimveehouderijen ook hierdoor een gevaar zijn voor de volksgezondheid en dat de pluimveehouderij hierom heel snel moet worden afgebouwd? Zo ja, op welke wijze spant u zich hiervoor in? Zo nee, waarom levert u deze inspanning niet?

Ja, dit is correct.

Nee. Er is een draaiboek vastgesteld met betrekking tot de aanpak van vogelgriep. Volgens dit draaiboek is er op dit moment geen algemeen jachtverbod geldig binnen Fryslân. LNV heeft zones ingesteld rondom pluimveehouders waar een besmetting van vogelgriep is geconstateerd. Daar geldt een vervoersverbod met als doel verspreiding te voorkomen. Deze zones betreffen een cirkel van 10 km. Het college ziet geen aanleiding om aan te dringen op aanvullende maatregelen.

Het is niet aan het college van B&W om de risico’s op mogelijke virusmutaties in te schatten c.q. hierop te anticiperen. Op dit moment zijn er geen concrete aanwijzingen op basis waarvan de gemeente kan acteren. Blad 2

5. Welke rol ziet u voor zichzelf als lid van VRF weggelegd in het kader van het voorkomen van pandemieën?

Binnen de Veiligheidsregio wordt gewerkt met een regionaal risicoprofiel, waarin staat beschreven welke risico’s we kennen binnen onze regio, hoe groot de kans is dat een bepaald incident of gebeurtenis zal plaatsvinden en wat het effect daarvan zal zijn. Op basis van deze analyse wordt bepaald welk beleid zal worden gevoerd om risico’s te voorkomen of om ons voor te bereiden op de gekozen risico’s.

Leeuwarden, 21 december 2021, burgemeester en wethouders van Leeuwarden,

burgemeester. {{Signer1}}

secretaris. {{Signer2}}

*Dit document is rechtsgeldig digitaal ondertekend.